Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w Sądzie Najwyższym następuje:

 • przez ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Najwyższego, pełniącej rolę Biuletynu Informacji Publicznej; dotyczy to także ogłoszeń publikowanych w Bazie Orzeczeń Sądu Najwyższego dostępnej pod adresem http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx.
 • na wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem poniższych zasad

W przypadku, gdy dana informacja znajduje się na stronie internetowej Sądu Najwyższego, w odpowiedzi na wniosek, wskazuje się wnioskodawcy odpowiednią ścieżkę dostępu i nie dokonuje się wydruków oraz nie przesyła się ich żądającemu. Dotyczy także orzeczeń dostępnych w Bazie Orzeczeń Sądu Najwyższego dostępnej pod adresem http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się:

 • na piśmie na adres: Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: ref.inf.publ@sn.pl
 • osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Przykładowy wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja rtf).

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest Sąd Najwyższy. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych, a także inne informacje wymagane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) znajdują się w karcie informacyjnej.pdf.

Prawo dostępu do informacji publicznej odnosi się wyłącznie do udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji.

W trybie dostępu do informacji publicznej nie jest możliwe uzyskanie:

 • dokonywania przez Sąd Najwyższy wykładni prawa ani porad prawnych;
 • wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej;
 • informacji o poglądach czy ocenach Sądu Najwyższego lub jego organów, jeżeli nie zostały uzewnętrznione w określonej formie;
 • o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań

Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje przez:

 • udzielenie informacji publicznej, albo
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie znajduje się w posiadaniu żądanej informacji,
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że żądana przez niego informacja nie stanowi informacji publicznej,
 • wydanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Poinformowanie wnioskodawcy, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej, albo że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie znajduje się w posiadaniu żądanej informacji nie stanowi odmowy udzielenia informacji publicznej i nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 884-203-468

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (ms)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 sierpnia 2023 r., godz. 9:06
Przejdź do początku