Numery kont i numery ewidencyjne

Opłaty sądowe w sprawach należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

NBP O/O Warszawa 24 1010 1010 0401 8122 3100 0000 
 
Uprzejmie prosimy o podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska strony oraz
sygnaturę sprawy.

 

Izba Cywilna

• skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Najwyższego,
• opłaty kancelaryjne od wniosków o:
• opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu orzeczenia – 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
• opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia – 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych,
• opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy – 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.
 

Izba Karna

• za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy - 1 zł za każdą stronę kopii,
• za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych - 6 zł za każdy wydany nośnik,
• za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy - 6 zł za każdą stronę uwierzytelnionego odpisu,
• wnioski o wznowienie postępowania – 150 zł,
• wnioski o wznowienie postępowania w sprawach dyscyplinarnych innych zawodów – 150 zł,
• Kasacja w sprawach dyscyplinarnych innych zawodów – 750 zł.
 (lekarze i lekarze dentyści, lekarze weterynarii, pielegniarki i położne, farmaceuci, rzecznicy patentowi, diagności laboratoryjni)

Opłaty od kasacji w pozostałych sprawach karnych uiszcza się na rachunek sądu odwoławczego od wyroku, którego wnoszona jest kasacja.  

• skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach, dla których właściwym w pierwszej instancji jest wojskowy sąd okręgowy – 200 zł. 
• koszty sądowe w kwocie 20 zł., którymi została obciążona strona uiszcza się na konto sądu, który wydał orzeczenie w I instancji i zajmuje się wykonywaniem orzeczeń (za wyjątkiem kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu kasacyjnym lub wznowieniowym w sprawach dyscyplinarnych innych zawodów rozpoznawanych w Izbie Karnej).  


Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych


Sprawy z repertorium NSK i NSKP:
• wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia – 100 zł,
• wniosek o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu orzeczenia - 20 zł za każde rozpoczęte 10  stron wydanego dokumentu,
• wniosek o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia - 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych,
• wniosek o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy - 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Sprawy z repertorium NSP:
• skargi na przewlekłość postępowania w sprawach karnych, cywilnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed wojskowymi sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi lub przed Sądem Najwyższym – 200 zł
• (z wyłączeniem skargi pracownika wnoszącego powództwo w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 50.000 zł lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego albo skargi strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych)

Adwokaci, radcy prawni, notariusze i prokuratorzy nie wnoszą opłat od kasacji.
 
Konto pomocnicze - NBP O/O Warszawa 08 1010 1010 0401 8113 9130 0000
 
Wpłaty wadium i zabezpieczenie umów - BGK O/Warszawa 10 1130 1017 0020 0800 5120 0003
 

NIP: 527 20 50 090

REGON: 000000224

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 grudnia 2021 r., godz. 11:53
Przejdź do początku