Numery kont i numery ewidencyjne

Opłaty sądowe w sprawach należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

NBP O/O Warszawa 24 1010 1010 0401 8122 3100 0000 
 
Uprzejmie prosimy o podanie w tytule przelewu 
imienia i nazwiska strony, sygnaturę sprawy oraz nazwę sądu

NIP: 527 20 50 090

REGON: 000000224


Izba Cywilna
Opłaty sądowe
• Opłatę od skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz zażalenia, o którym mowa w art. 3941 k.p.c. uiszcza się na rachunek bankowy sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie (znajdź sąd). Środek zaskarżenia wraz z dowodem uiszczenia opłaty jest przesyłany do Sądu Najwyższego.
• Opłatę sądową w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Najwyższego ustala się zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (sejm.gov.pl)). Opłatę tę uiszcza się na rachunek bankowy Sądu Najwyższego.
• opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu orzeczenia – 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
• opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia – 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych,
• opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy – 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Pełnomocnik ustanowiony z urzędu, któremu Sąd Najwyższy przyznał wynagrodzenie ze Skarbu Państwa, składa fakturę do tego sądu, który go wyznaczył do reprezentowania strony/uczestnika w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym.

Izba Karna

Opłatę od kasacji/skargi uiszcza się na rachunek bankowy sądu odwoławczego (znajdź sąd)
od wyroku, którego wnoszona jest kasacja lub skarga. Kasacja wraz z opłatą przesyłana jest do SN. 
• Opłata od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł. 
• Opłata od skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach, dla których właściwym w pierwszej instancji jest wojskowy sąd okręgowy – 200 zł.  
Koszty sądowe
• Koszty sądowe, którymi została obciążona strona uiszcza się na rachunek bankowy sądu, który wydał orzeczenie I instancji i zajmuje się wykonywaniem orzeczeń. 
• Koszty sądowe w sprawach innych zawodów zasądzone na rzecz Skarbu Panstwa przez SN w Izbie Karnej uiszcza się na rachunek bankowy SN.
• za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy – 1 zł za każdą stronę kopii, 
• za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych – 6 zł za każdy nośnik, 
• za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy – 6 zł za każdą stronę; 

Wynagrodzenie zasądzone na rzecz obrońcy/pełnomocnika z urzędu
• Obrońca/pełnomocnik z urzędu wyznaczony przez SN do sporządzenia opinii w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania składa fakturę i oświadczenie za wykonaną czynność do SN. 
• Obrońca/pełnomocnik, któremu SN zasądził wynagrodzenie, a został wyznaczony do sporządzenia kasacji/skargi przez sąd II instancji (lub został wyznaczony przez SN do reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym), składa fakturę do tego sądu, który go wyznaczył.  

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Sprawy z repertorium NSK i NSKP:
• wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia – 100 zł,
• wniosek o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu orzeczenia - 20 zł za każde rozpoczęte 10  stron wydanego dokumentu,
• wniosek o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia - 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych,
• wniosek o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy - 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Sprawy z repertorium NSP:
• skargi na przewlekłość postępowania w sprawach karnych, cywilnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed wojskowymi sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi lub przed Sądem Najwyższym – 200 zł
• (z wyłączeniem skargi pracownika wnoszącego powództwo w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 50.000 zł lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego albo skargi strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych)

Adwokaci, radcy prawni, notariusze i prokuratorzy nie wnoszą opłat od kasacji.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej
  • opłatę od kasacji w kwocie 750 zł ( z wyjątkiem zawodów zwolnionych z ustawy od opłaty kasacyjnej) uiszcza się na rachunek bankowy Sądu Najwyższego

Konto pomocnicze - NBP O/O Warszawa 08 1010 1010 0401 8113 9130 0000

  • opłatę od skargi na wyrok sądu odwoławczego w kwocie 750 zł uiszcza się na rachunek bankowy Sądu Najwyższego:

Konto pomocnicze - NBP O/O Warszawa 08 1010 1010 0401 8113 9130 0000


Koszty sądowe:
  • koszty sądowe zasądzone na rzecz Skarbu Państwa przez SN w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uiszcza się na rachunek bankowy SN. 

Konto - NBP Oddział Okręgowy Warszawa 24 1010 1010 0401 8122 3100 0000


Opłaty kancelaryjne ( Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy):

• za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy – 1 zł za każdą stronę kopii, 
• za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych – 6 zł za każdy nośnik, 
• za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy – 6 zł za każdą stronę; 

Wynagrodzenie zasądzone na rzecz obrońcy/pełnomocnika z urzędu:

Obrońca/pełnomocnik z urzędu wyznaczony przez Sąd Najwyższy do udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym lub wykonywania czynności objętych przymusem adwokacko radcowskim składa fakturę i oświadczenie za wykonaną czynność do Sądu Najwyższego. 


Konto pomocnicze - NBP O/O Warszawa 08 1010 1010 0401 8113 9130 0000

 
Wpłaty wadium i zabezpieczenie umów - BGK O/Warszawa 10 1130 1017 0020 0800 5120 0003
 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 marca 2023 r., godz. 13:02
Przejdź do początku