Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry

W Sądzie Najwyższym prowadzone są, z podziałem na poszczególne Izby Sądu, następujące repertoria:

Izba Cywilna:

 • CK - dla spraw przedstawionych z kasacją,
 • CSK - dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 • CSP - dla spraw przedstawionych ze skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • CNP - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • CZP - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
 • CZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia,
 • CA - dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji,
 • CN - dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • CO - dla pozostałych spraw.

Izba Karna:

 • KK - dla spraw przedstawionych z kasacją,
 • KZP - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
 • KZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • KS - dla skarg na wyrok sądu odwoławczego,
 • KA - dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji,
 • KN - dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • KO - dla pozostałych spraw.

Wydział do spraw dyscyplinarnych:

 • SND - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego rozpoznawanych w pierwszej instancji,
 • SNO - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych rozpoznawanych w drugiej instancji,
 • PDW - dla rozstrzygnięć Pierwszego Prezesa w przedmiocie wyznaczenia właściwego sądu dyscyplinarnego,
 • SDI - dla spraw dyscyplinarnych innych zawodów,
 • PDZ - dla spraw zawiadomień i wniosków dotyczących zatrzymania sędziego (art. 80 § 2 i 80b § 1 – 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszewchnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.),
 • RD - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego wszczętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • KSP - dla skarg na przewlekłość postępowania w sprawach karnych.

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:

 • PK - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z kasacją,
 • PZP - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • PZ - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • PA - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przejętych do rozpoznania apelacji,
 • PN - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • UK - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z kasacją,
 • UZP - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • UZ - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • UA - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przejętych do rozpoznania apelacji,
 • UN - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • SK - dla spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także spraw rejestrowych przedstawionych z kasacją,
 • SZP - dla spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także spraw rejestrowych przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • SZ - dla spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także spraw rejestrowych przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • SA - dla spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także spraw rejestrowych przejętych do rozpoznania apelacji,
 • SN - dla spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także spraw rejestrowych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • ZS - dla spraw dotyczących samorządów zawodowych,
 • SW - dla spraw wyborczych,
 • KAS - dla spraw kolegium arbitrażu społecznego,
 • KRS - dla odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa,
 • PO, UO, SO - odpowiednio dla pozostałych spraw,
 • SPP - dla skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • SPZP - dla spraw z zakresu skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • BP - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych ze skargą,
 • BU - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych ze skargą,
 • BO - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w pozostałych sprawach należących do właściwości Izby,
 • BZP - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • BPZ - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia,
 • BUZ - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia,
 • BOZ - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w pozostałych sprawach należących do właściwości Izby przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia.

Izba Wojskowa:

 • WK - dla spraw rozpoznawanych w wyniku wniesienia kasacji,
 • WS - dla skarg na wyrok sądu odwoławczego,
 • OWK - dla spraw okołokasacyjnych,
 • WZP - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
 • WA - dla spraw przedstawionych z apelacją i przejętych do rozpoznania apelacji,
 • WZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • WD - dla spraw dyscyplinarnych,
 • WN - dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • WO - dla pozostałych spraw,
 • WSP - dla skarg na przewlekłość postępowania w sprawach karnych.

Biuro Studiów i Analiz:

 • BA - dla analiz opracowywanych w Biurze,
 • BSA - dla spraw bieżących,
 • DP - dla opiniowania projektów aktów prawnych,
 • ZP - dla wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dotyczących zagadnień prawnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych zawartych w wyżej wymienionych rejestrach:

Zasoby archiwalne

Udostępnianie zasobów archiwalnych regulują:

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Szmurło
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 marca 2017 r., godz. 9:51
Przejdź do początku