Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Repertoria Sądu Najwyższego


Izba Cywilna

CSK – dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną
CSKP – dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do rozpoznania
CNP – dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
CNPP – dla spraw, w których skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia została przyjęta do rozpoznania
CZP – dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego
CZ – dla spraw przedstawionych z zażaleniem
CA – dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji
CN – dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia
CB – dla wniosków, o których mowa w art. 42a § 13 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259), jeżeli do rozpoznania wniosku stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz dla spraw, o których mowa w art. 29 § 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
CBO – dla odwołań, o których mowa w art. 29 § 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
CO – dla innych spraw pozostających we właściwości izby
Skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem zapadłym w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego podlegają rejestracji w tym samym repertorium, co sprawa, której wznowienie miałoby dotyczyć.

Izba Karna

KK – dla spraw przedstawionych z kasacją
KZP – dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego
KZ – dla spraw przedstawionych z zażaleniem
KS – dla skarg na wyrok sądu odwoławczego
KA – dla spraw przyjętych do rozpoznania apelacji
KB – dla wniosków, o których mowa w art. 42a § 13 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, jak też dla odwołań, o których mowa w art. 23a § 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1754 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259), jeżeli do rozpoznania wniosku stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, oraz dla spraw, o których mowa w art. 29 § 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
KBO – dla odwołań, o których mowa w art. 29 § 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
KO – dla innych spraw pozostających we właściwości izby

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

PSK – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych ze skargą kasacyjną
PSKP – dla spraw z zakresu prawa pracy, w których przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania
PZ – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniem
PA – dla spraw z zakresu prawa pracy przejętych do rozpoznania apelacji
PN – dla spraw z zakresu prawa pracy o unieważnienie prawomocnego orzeczenia
USK – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych ze skargą kasacyjną
USKP – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania
UZ – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniem
UA – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przejętych do rozpoznania apelacji
UN – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia
PZP – dla zagadnień prawnych dotyczących prawa pracy
UZP – dla zagadnień prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych
PUNP – dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
PUNPP – dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w których skarga została przyjęta do rozpoznania
PUB – dla spraw, o których mowa w art. 29 § 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
PUBO – dla odwołań, o których mowa w art. 29 § 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
PUO – dla innych spraw pozostających we właściwości izby
Skargi o wznowienie postępowania podlegają rejestracji w tym samym repertorium, co sprawa, której wznowienie miałoby dotyczyć.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

NSK – dla spraw ze skarg kasacyjnych, w tym z zakresu zamówień publicznych, spraw rejestrowych, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów, z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz z zakresu praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego, rynku wodno-kanalizacyjnego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
NSKP – dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do rozpoznania
NSNk – dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących orzeczeń wydanych z bezpośrednim lub odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karnego skarbowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124), w tym także odnoszących się do orzeczeń wydanych przez sądy wojskowe
NSNc – dla spraw ze skarg nadzwyczajnych w pozostałych sprawach
NZP – dla spraw przedstawionych z zagadnieniem prawnym
NP – dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; 
NPP – dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w których skarga została przyjęta do rozpoznania
NZ – dla spraw przedstawionych z zażaleniem
NSW – dla spraw wyborczych (dotyczących protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum konstytucyjnego oraz stwierdzenia ważności wyborów i referendum, a także spraw, w których złożono środki odwoławcze od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej)
NSWR – dla spraw wyborczych (dotyczących protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego)
NSP – dla spraw ze skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym
NKRS – dla spraw z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa oraz spraw z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku
NWW – dla spraw z wniosków lub oświadczeń dotyczących wyłączenia sędziego albo o oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie, obejmujących zarzut braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego
NB – dla spraw, o których mowa w art. 29 § 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
NBO – dla odwołań, o których mowa w art. 29 § 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
NO – dla innych spraw pozostających we właściwości izby
Skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem zapadłym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego podlegają rejestracji w tym samym repertorium, co sprawa, której wznowienie miałoby dotyczyć.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej

ZSK – dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy
ZOW – dla spraw przedstawionych z odwołaniem od wyroków i orzeczeń sądów dyscyplinarnych w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury, rozpatrywanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 177 oraz z 2022 r. poz. 375,1259 i 1283), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1247 i 1259) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
ZK – dla spraw przedstawionych z kasacją od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184), ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166), ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1140), ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320, z 2021 r. poz. 1177 oraz z 2022 r. poz. 1301), ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1850), ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 944), ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2280), ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 628), ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 168), ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1168 i 1301)
ZSG – dla spraw przedstawionych ze skargą na orzeczenie sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania oraz dla spraw ze skargi o wznowienie postępowania w sprawach dyscyplinarnych, o których mowa w art. 27a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
ZPI – dla zarządzeń Prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury
ZI – dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury
ZIZ – dla spraw przedstawionych z zażaleniem na uchwałę w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz dla zażaleń na zarządzenie Prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury
ZPU – dla spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego
ZPUA – dla spraw przedstawionych z apelacją lub zażaleniem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego
ZZP – dla spraw przedstawionych z zagadnieniem prawnym
ZZ – dla wniosków w przedmiocie zawieszenia sędziego lub prokuratora w czynnościach służbowych oraz w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia lub uposażenia, a także dla zażaleń w takich sprawach
ZW – dla wniosków rzecznika dyscyplinarnego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji
ZB – dla spraw, o których mowa w art. 29 § 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
ZBO – dla odwołań, o których mowa w art. 29 § 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
ZO – dla innych spraw pozostających we właściwości izby

Oddział Ochrony Informacji Niejawnych

OOIN-KT – dla spraw związanych z rozstrzygnięciem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spraw z zachowaniem obowiązku tajemnicy informacji niejawnych albo odmowy zezwolenia na udostępnienie dokumentów lub materiałów objętych informacją niejawną w związku z toczącym się postępowaniem
PKz – dla spraw związanych z zażaleniem na postanowienie sądu w przedmiocie kontroli działań operacyjno–rozpoznawczych organów ścigania wynikających z ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 502 i 655) i ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1214 oraz z 2022 r. poz. 655)

Sekretariat Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

RD – dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego wszczętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych zawartych w wyżej wymienionych rejestrach regulują:


Zasoby archiwalne

Udostępnianie zasobów archiwalnych regulują:

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 września 2023 r., godz. 22:19
Przejdź do początku