Informacje dla mediów

SSN Aleksander StępkowskiRzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Kontakt telefoniczny z Rzecznikiem za pośrednictwem Zespołu Prasowego

SSN Aleksander Stępkowski

tel. (22) 530 82 13
e-mail: rzecznik@sn.pl
faks: (22) 530-90-65

Zespół Prasowy Sądu Najwyższego

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Dane kontaktowe do zespołu prasowego Sądu Najwyższego
tel:(22) 530-82-13
faks:(22) 530-90-65
e-mail: biuro.prasowe@sn.pl

 

Justyna Piskorek
specjalista

Dane kontaktowe do specjalisty prasowego Sądu Najwyższego
tel.:(22) 530-82-15
kom.:795-403-214
e-mail: j.piskorek@sn.pl


Materiały dla mediów
Udostępnianie orzecznictwa przedstawicielom mediów

Zespół Prasowy udostępnia orzeczenia Sądu Najwyższego wyłącznie przedstawicielom środków społecznego przekazu na podstawie indywidualnych wniosków kierowanych do Sądu Najwyższego na adres e-mail: biuro.prasowe@sn.pl.

UWAGA! Innym osobom orzecznictwo Sądu Najwyższego udostępniane jest przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej: ref.inf.publ@sn.pl.

 

Przeglądanie akt sprawy

Wgląd do akt sprawy w postępowaniu karnym zgodnie z art. 156 k.p.k. jest możliwy po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Wydziału.

Wnioski prosimy przesyłać faksem na numer: (22) 530-90-65 lub na adres e-mail: biuro.prasowe@sn.pl.

UWAGA! Wgląd do akt sprawy w postępowaniu cywilnym – zgodnie z art. 9 k.p.c. uprawnionymi do przeglądania akt sprawy i otrzymywania kopii lub wyciągów z akt są wyłącznie strony lub uczestnicy postępowania.


Rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy lub posiedzenia

Rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy w postępowaniu karnym odbywa się na podstawie art. 357 k.p.k. - Sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia. Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie takiego zezwolenia.

Wnioski o rejestrację obrazu i dźwięku należy składać ustnie do protokołu rozprawy lub przesłać faksem na numer: (22) 530-90-65.

UWAGA! W postępowaniu cywilnym zgodnie z utrwalonym zwyczajem zgodę na rejestrację dźwięku i obrazu wydaje sąd po złożeniu ustnie wniosku do protokołu rozprawy, po uzyskaniu zgody stron lub uczestników postępowania.

 

Transmisja na żywo 

W przypadku transmisji na żywo Administracja budynku Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego wymaga złożenia stosownego oświadczenia – zobowiązania

SN.oswiadczenie.szkody.docOświadczenie - zobowiązanie dla redakcji (transmisja na żywo)

 

Informacja o przedmiocie sporu w postępowaniu cywilnym

Wnioski o udzielenie informacji o przedmiocie sporu w postępowaniu cywilnym należy kierować do przewodniczących odpowiednich wydziałów  (za pośrednictwem Zespołu Prasowego SN).

 

Wywiady z przedstawicielami Sądu Najwyższego

Wnioski o wywiad z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, Prezesami Sądu Najwyższego, kierującymi poszczególnymi Izbami, Rzecznikiem Prasowym Sądu Najwyższego oraz sędziami Sądu Najwyższego (w zakresie działalności pozaorzeczniczej) należy kierować do Zespołu Prasowego na adres: biuro.prasowe@sn.pl.

UWAGA! Przedstawiciele Sądu Najwyższego nie udzielają komentarzy na temat orzeczeń.

Przejdź do początku