Informacje dla mediów

SSN Aleksander StępkowskiRzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
SSN dr hab. Aleksander Stępkowski

tel. (22) 530 82 13
e-mail: rzecznik@sn.pl

Zastępca Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego
 Piotr Falkowski

tel. (22) 530-89-63
e-mail: p.falkowski@sn.pl

Kontakt telefoniczny z Rzecznikiem za pośrednictwem Zespołu Prasowego

Centrum Informacyjne Sądu Najwyższego - Zespół Prasowy

Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
tel. (22) 530-82-13
e-mail: BiuroPrasoweSN@sn.pl.

Maciej Brzózka - specjalista

tel.: (22) 530-82-13
kom.: 692-426-598
e-mail: m.brzozka@sn.pl

Karolina Truszczyńska - specjalista

tel.: (22) 530-82-15
kom.: 795-403-214
e-mail: k.truszczynska@sn.pl

Materiały dla mediów

Udostępnianie orzecznictwa przedstawicielom mediów


Zespół Prasowy udostępnia orzeczenia Sądu Najwyższego wyłącznie przedstawicielom środków społecznego przekazu na podstawie indywidualnych wniosków kierowanych do Sądu Najwyższego na adres e-mail: BiuroPrasoweSN@sn.pl

UWAGA! Innym osobom orzecznictwo Sądu Najwyższego udostępniane jest przez Referat do spraw Dostępu do Informacji Publicznej: ref.inf.publ@sn.pl.

 

Przeglądanie akt sprawy

Przeglądanie akt spraw karnych

Akta spraw rozpoznawanych w postępowaniu karnym mogą być udostępniane osobom niebędącym stronami, obrońcami, pełnomocnikami i przedstawicielami ustawowymi wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Wydziału (art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534 z późn. zm.) w zw. z § 81 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. z 2018 r. poz. 660 z późn. zm.).

W przypadku akt spraw rozpoznawanych przed Trybunałem Stanu zgody udziela Przewodniczący Trybunału Stanu.

Przeglądanie akt spraw cywilnych

Zasady udostępnienia akt sprawy w postępowaniu cywilnym są zróżnicowane w zależności od tego, czy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu nieprocesowym, czy też w innym postępowaniu, w tym w procesie. 

W postępowaniu nieprocesowym zgodnie z art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy oraz otrzymywanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy.

W innych postępowaniach (w tym w procesie), w świetle art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) uprawnionymi do przeglądania akt sprawy i otrzymywania odpisów, kopii lub wyciągów z akt są wyłącznie strony lub uczestnicy postępowania.

Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny.

Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku.

Rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy lub posiedzenia w sprawach karnych

Rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozprawy w postępowaniu karnym odbywa się na podstawie art. 357 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534 z późn. zm.) Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy.

Sąd może określić warunki udziału przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie.

Jeżeli ze względów techniczno-organizacyjnych obecność przedstawicieli środków masowego przekazu utrudnia przebieg rozprawy, sąd ogranicza liczbę przedstawicieli środków masowego przekazu na sali rozprawy i wskazuje uprawnionych do dokonywania za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy według kolejności zgłoszeń lub na podstawie losowania.

Sąd zarządza opuszczenie sali rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu, którzy zakłócają przebieg rozprawy.

W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność przedstawicieli środków masowego przekazu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka, przewodniczący może zarządzić opuszczenie sali rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu na czas przesłuchania danej osoby.

W Sądzie Najwyższym zgodnie z § 97 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. z 2018 r. poz. 660 z późn. zm.) przewodniczący może zezwolić - na wniosek złożony przed rozprawą lub posiedzeniem - przedstawicielom środków społecznego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku, jeżeli dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniało prowadzenia rozprawy lub posiedzenia.

Wnioski o rejestrację obrazu i dźwięku należy składać pisemnie przed rozprawą lub posiedzeniem albo ustnie do protokołu.

Transmisja na żywo 

W przypadku transmisji na żywo Administracja budynku Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego wymaga złożenia stosownego oświadczenia – zobowiązania

SN.oswiadczenie.szkody.docOświadczenie - zobowiązanie dla redakcji (transmisja na żywo)

Udział publiczności w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postepowania cywilnego na rozprawach przed Sądem Najwyższym lub posiedzeniach jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich 

Osoby, które zamierzają wziąć udział w charakterze publiczności w sprawach cywilnych, na rozprawie lub posiedzeniu jawnym, przeprowadzonych w KUWS, zgłaszają ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sn@sn.pl lub telefonicznie do sekretariatów wydziału właściwej izby Sądu Najwyższego najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem tej rozprawy lub posiedzenia. W zgłoszeniu wskazuje się sygnaturę akt sprawy, w której wyznaczono rozprawę albo posiedzenie jawne oraz ich termin. 

W oparciu o informacje uzyskane w wyniku zebrania zgłoszeń dotyczących udziału w charakterze publiczności sekretariaty wydziałów w izbach Sądu Najwyższego przygotowują karty uprawniające do wejścia na salę tzw. „karty wstępu”. O przydziale karty wstępu decyduje kolejność tych zgłoszeń. Karty wstępu wydaje się zainteresowanym w Punkcie Obsługi Interesantów.

Zarządzenie Nr 53/2022 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przed Sądem Najwyższym rozpraw lub posiedzeń jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Informacja o przedmiocie sporu w postępowaniu cywilnym

Wnioski o udzielenie informacji o przedmiocie sporu w postępowaniu cywilnym należy kierować do przewodniczących odpowiednich wydziałów  (za pośrednictwem Zespołu Prasowego SN).

Wywiady z przedstawicielami Sądu Najwyższego

Wnioski o wywiad z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, Prezesami Sądu Najwyższego, kierującymi poszczególnymi Izbami, Rzecznikiem Prasowym Sądu Najwyższego oraz sędziami Sądu Najwyższego (w zakresie działalności pozaorzeczniczej) należy kierować do Zespołu Prasowego na adres: BiuroPrasoweSN@sn.pl.

UWAGA! Przedstawiciele Sądu Najwyższego nie udzielają komentarzy na temat orzeczeń.

Przejdź do początku