Warunki i tryb objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Warunki i tryb objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub jego członkostwa w komitecie honorowym przedsięwzięcia zostały określone w zarządzeniu nr 153/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2021 r.

Objęcie patronatem przedsięwzięcia lub członkostwo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w komitecie honorowym następuje na wniosek organizatora - (wzór wniosku)

Wszystkie pozycje kwestionariusza powinny zostać wypełnione pismem komputerowym. Do wniosku dołącza się szczegółowy program przedsięwzięcia.

Wniosek może być złożony na piśmie i przesłany na adres:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej: ppsek@sn.pl nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Przejdź do początku