Wykaz pytań prawnych do TK oraz pytań prejudycjalnych do TSUE skierowanych przez Sąd Najwyższy

 • 11/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II NSNc 65/23
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 13 czerwca 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytania prawnego: „Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w związku z ar
 • 10/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 1489/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 13 czerwca 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: 1. Czy w sytuacji, w której przepis prawa krajowego przewiduje, że sędzia sądu krajowego ostatniej instancji (sędzia Sądu Najwyższego) na mocy dyskrecjonalnej decyzji Prezesa kierującego tym sądem (Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego) może bez swoj
 • 9/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 1086/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 13 czerwca 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: 1. Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w świetle wykładni przyjętej przez TS w wyroku w sprawie C-487/19 należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie sędziego Sądu Najwyższego do czasowego orzekania w innej Izbie Sądu Najwyższego bez jego zgod
 • 8/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CNPP 8/22
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 11 maja 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: czy art. 87 § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1904 ze zm.) jest zgodny z art. 8, art. 87 ust. 1, art. 91 ust. 1 i 2, art. 178 ust. 1, art. 183 ust. 1 oraz art. 190 ust. 1 Kons
 • 7/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I ZB 11/23
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 6 kwietnia 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Odpowiedzialności Zawodowej
  Treść pytania: 1. Czy art. 29 § 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1904 ze zm.) w części obejmującej wyraz „wyłącznej”, jest zgodny z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospoli
 • 6/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: III CZ 333/22
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 5 kwietnia 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy art. 48 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm.; dalej: k.p.c.) rozumiany w ten sposób, że przesłankę wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy stanowi okolic
 • 5/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 1588/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 21 kwietnia 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: 1. Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w świetle wykładni przyjętej przez TS w wyroku w sprawie C-487/19 W.Ż. należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie sędziego Sądu Najwyższego do czasowego orzekania w innej Izbie Sądu Najwyższego bez jego
 • 4/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NB 4/23
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 15 marca 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: „1. Czy art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej należy rozumieć w ten sposób, że sąd rozpoznający sprawę obowiązany jest pominąć czynność (wniosek) strony, która zmi
 • 3/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 501/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 3 kwietnia 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: 1. Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w świetle wykładni przyjętej przez TS w wyroku w sprawie C-487/19 W.Ż. należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie sędziego Sądu Najwyższego do czasowego orzekania w innej Izbie Sądu Najwyższego bez jego
 • 2/2023

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 496/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 3 kwietnia 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: 1. Czy w sytuacji, w której przepis prawa krajowego przewiduje, że sędzia sądu krajowego ostatniej instancji (sędzia Sądu Najwyższego) na mocy dyskrecjonalnej decyzji Prezesa kierującego tym sądem (Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego) może bez swoj
 • 1/2023

  Status: zakończony
  Sygnatura sprawy w SN: III CZP 2/22
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 15 marca 2023 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 1509) jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 47 oraz z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szcz
Przejdź do początku