Wydarzenia

 • 24 lipca 2017 r.

  ​Dziś o godz. 15.00 w Sądzie Najwyższym odbędzie się konferencja prasowa Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Dariusza Zawistowskiego.

  Konferencja odbędzie się na sali im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro)

 • 21 lipca 2017 r.

  ​Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca br. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf wystosowała list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym zwraca się z prośbą o spotkanie z Panem Prezydentem, jak również z apelem o podjęcie merytorycznej dyskusji nad problemami oraz kształtem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.  

  List Pierwszego Prezesa SN do Prezydenta RP.pdfList Pierwszego Prezesa SN do Prezydenta RP

 • 21 lipca 2017 r.

  ​Uprzejmie informujemy, że w związku z apelem pracowników Sądu Najwyższego nie będących sędziami, a pozostającymi w zatrudnieniu w oparciu o umowy o pracę, do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, zwrócił się Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

  List Przewodniczącego NSZZ Solidarność do Marszałka Senatu RP.pdfList Przewodniczącego NSZZ Solidarność do Marszałka Senatu RP

 • 20 lipca 2017 r.

  Apel pracowników Sądu Najwyższego

  Wniesiony do Sejmu i aktualnie procedowany projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wzbudzający tak wiele zastrzeżeń i emocji, w przypadku rozwiązań dotyczących sędziów Sądu Najwyższego, dotyczy także nas 321 pracowników Sądu Najwyższego: asystentów, urzędników sądowych, pracowników administracyjnych i obsługi, których procedowany projekt pozbawia jakichkolwiek praw pracowniczych gwarantowanych w Konstytucji RP, Kodeksie pracy, przez standardy europejskie, a także MOP, w tym prawo do ochrony zatrudnienia, prawo do okresu wypowiedzenia, prawo do odprawy z tytułu zwolnień, podstawa leży po stronie pracodawcy, a także prawo do równego traktowania.

  Jesteśmy grupą nie należącą do żadnego związku zawodowego ani organizacji.

  Zgodnie z art. 90 § 2 poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727) ”nowy” Pierwszy Prezes SN, w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska, „może przedstawić Szefowi Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego, członkom Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędących sędziami oraz pracownikom Sądu Najwyższego niebędących sędziami zatrudnionym na podstawie przepisów dotychczasowych, nowe warunki pracy i płacy” a w razie nieprzedstawienia takich warunków „stosunek pracy tych osób, rozwiązuje się z upływem tego terminu”. Notabene takiej podstawy wygaśnięcia stosunku pracy nie ma w Kodeksie pracy.

  Przedmiotową regulację należy ocenić w sposób jednoznacznie krytyczny. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że zawarte w projekcie „upoważnienie” do zaproponowania przez „nowego” Pierwszego Prezesa SN nowych warunków zatrudnienia nie zawiera jakichkolwiek wytycznych, którymi ten organ powinien się kierować przy podejmowaniu decyzji w sprawach kadrowych. Tak więc, już sama konstrukcja zaproponowana w art. 90 § 2 projektu, pozostawiająca pełen „luz decyzyjny” odnośnie do tego, czy któremukolwiek z pracowników SN należy zaproponować nowe warunki zatrudnienia (a jeśli tak – to jakie), wywołuje u każdego aktualnego pracownika SN uzasadnione poczucie niepewności oraz dyskomfort psychiczny związany z obawami o kontynuację zatrudnienia, a więc o sytuację materialną.

  Nadto, projektowana regulacja nie określa jakichkolwiek kryteriów, którymi „nowy” Pierwszy Prezes SN powinien kierować się, dokonując wyboru pracowników, którym przedstawi propozycję nowych warunków zatrudnienia w SN. Pozostawienie arbitralnemu uznaniu Pierwszego Prezesa SN wyboru między złożeniem albo niezłożeniem tej propozycji, stwarza ryzyko nierównego traktowania (także dyskryminacji) pracowników Sądu Najwyższego przez władze publiczne.

  Zastosowanie przez Projektodawcę konstrukcji rozwiązania stosunku pracy z mocy prawa (w istocie jego wygaśnięcie) względem pracowników zatrudnionych w SN, którym nie złożono pisemnej propozycji nowych warunków pracy i płacy, w rzeczywistości pozbawia te osoby prawa dostępu do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Trzeba bowiem z całą stanowczością podkreślić, że działanie lub zaniechanie „nowego” Pierwszego Prezesa SN nie będą mogły być przedmiotem kontroli sądu pracy.

  Nadto proponowany przepis – co szczególnie warte podkreślenia – nie przewiduje wobec wszystkich, bez wyjątku, pracowników SN, których stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w tym trybie (pozbawia ich) jakichkolwiek świadczeń osłonowych (np. prawa do odprawy na zasadach przewidzianych w ustawie o „zwolnieniach grupowych”).

  W skrajnym przypadku może więc zdarzyć się tak, że w terminie wyznaczonym przez art. 90 § 2 projektu nowe warunki zatrudnienia nie zostaną nikomu przedstawione, wobec czego wszyscy dotychczasowi pracownicy SN zostaną „z dnia na dzień” – wbrew własnej woli – pozbawieni możliwości zarobkowania oraz dostępu do służby publicznej, bez prawa do skorzystania z jakichkolwiek osłon socjalnych. Projektowana regulacja całkowicie ignoruje przepisy prawa pracy, które gwarantują szczególną ochronę trwałości stosunku pracy niektórym grupom pracowniczym (np. osobom znajdującym się w wieku przedemerytalnym albo korzystającym z uprawnień związanych z rodzicielstwem). Takie rozwiązanie normatywne nie tylko jest nie do przyjęcia w realiach demokratycznego państwa prawnego, ale też urąga wszelkim zasadom moralnym, bo pozostaje w oczywistej kolizji z ogólnoludzkim poczuciem sprawiedliwości, jakie powinno funkcjonować w każdym cywilizowanym społeczeństwie.

  Nie sposób zatem oprzeć się wrażeniu, że projektowany art. 90 § 2 stanowi w istocie narzędzie, które z założenia ma umożliwić wymianę w Sądzie Najwyższym personelu urzędniczego (pomocniczego). Takie zamierzenie Projektodawcy budzi zdecydowany opór, albowiem projektowana regulacja łamie wszelkie (w tym również międzynarodowe) standardy ochrony prawnej należne pracownikom, jak również narusza elementarne zasady współżycia społecznego.

  Pracownicy Sądu Najwyższego

  2017.07.20_Apel_pracowników_SN.pdfApel pracowników Sądu Najwyższego

 • 20 lipca 2017 r.

  Komunikat
  Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

  W związku z przyjęciem przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprawek do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 1769) i podkreślanym wzmocnieniem roli Prezydenta RP kosztem uprawnień początkowo przyznanych Ministrowi Sprawiedliwości, warto zwrócić uwagę na treść wprowadzonego art. 87a ustawy. To wprawdzie Prezydent podejmuje decyzje w sprawie tego, którzy z obecnych sędziów Sądu Najwyższego pozostaną w stanie czynnym, ale może to uczynić wyłącznie wobec tych sędziów, którzy wskazani zostaną przez Ministra Sprawiedliwości (zob. art. 87a § 4 projektu ustawy).

  Innymi słowy Prezydent związany jest wskazaniem Ministra Sprawiedliwości i nie może samodzielnie dokonać wyboru sędziów, którzy pozostaną w SN. Jego rola sprowadza się do zatwierdzenia kandydatur Ministra Sprawiedliwości. Może wprawdzie odmówić zatwierdzenia niektórych lub wszystkich wskazanych, ale nie może sam zdecydować o tym, którzy sędziowie SN pozostaną w stanie czynnym. W tym zakresie rola Ministra Sprawiedliwości jest nadal wiodąca.

  Wobec tempa prac legislacyjnych nad projektem trudno o bardziej pogłębione refleksje. Nie tylko jednak podany przykład wskazuje na to, że przyjęte poprawki mają niewielkie znaczenie w kontekście wyrażonej już negatywnej opinii o projekcie i pozornie tylko prowadzą do zwiększenia roli Prezydenta oraz zgodności projektu z Konstytucją.

  SSN Michał Laskowski
  Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

   

  2017.07.20_Komunikat.SN_poprawki.pdfKomunikat w związku z przyjętymi poprawkami do projektu ustawy o SN

 • 18 lipca 2017 r.

  Opinia_SN_grafika.jpg

  W dniu dzisiejszym Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił opinię SN dotyczącą projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 1727).

  Na wstępie zauważyć trzeba, że wyeliminowano dotychczasowe uprawnienie SN do opiniowania projektów przepisów prawa związanych z sądownictwem w zakresie, w jakim uzna to za celowe (art. 1 pkt 3 obowiązującej ustawy). Wpłynie to niewątpliwie na zubożenie dyskusji w procesie legislacyjnym.

  Należy zwrócić uwagę na trzy cele projektu.

  Po pierwsze, celem jest usunięcie większości obecnie orzekających sędziów SN pod pozorem zmian ustrojowych, o których mowa w art. 180 ust. 5 Konstytucji RP.

  Po drugie, wprowadzenie nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, w którym szczególną rolę wyznaczono Prezesowi i sędziom orzekającym w Izbie Dyscyplinarnej. Model ten ma charakter represyjny i umożliwi np. pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy nie będą respektowali orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

  Trzecim celem projektu jest istotne zwiększenie wpływu Ministra Sprawiedliwości na SN.

  Opinia wskazuje zawarte w projekcie przepisy, które pozostają w sprzeczności z Konstytucją RP. Dotyczy to m.in. przerwania kadencji Pierwszego Prezesa SN. W opinii zwraca się nadto uwagę na wyeliminowanie procedury konkursowej na zwolnione stanowiska sędziów (art. 92 projektu) oraz dysfunkcjonalną strukturę organizacyjną SN, która wpłynie na wydłużenie czasu rozpoznawania spraw. Podkreślić trzeba, że projekt, bez określenia jakichkolwiek kryteriów, przewiduje możliwość wygaszenia stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników SN bez uwzględnienia jakiejkolwiek ochrony i osłon socjalnych.

  Odnotować należy, że w projekcie przewidziano, że Prezes Izby w sposób arbitralny będzie mógł wyznaczać składy orzekające do rozpoznania konkretnych spraw.

  Rozwiązania zawarte w projekcie zwiększyć mają, zdaniem projektodawców, poziom zaufania do SN i spowodować, że SN wydawał będzie sprawiedliwe orzeczenia. Te wydawane dotąd, ich zdaniem, nie zawsze są bowiem sprawiedliwe, uzasadnienie zawiera przykłady takich orzeczeń. Oznacza to, że to ustawodawca i Minister Sprawiedliwości oceniać będą stopień sprawiedliwości orzeczeń sądu i wprowadzanymi mechanizmami powodować, aby orzeczenia te odpowiadały ich ocenom.

   

  SSN Michał Laskowski
  Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

   

 • 18 lipca 2017 r.

  W dniu dzisiejszym (18.07) w Sądzie Najwyższym odbędzie się briefing prasowy z udziałem Prof. Małgorzaty Gersdorf Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów Sądu Najwyższego na temat poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 1727).

  Briefing odbędzie się o godz. 16.30 w sali rozpraw im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro).

 • 13 lipca 2017 r.

  W dniu 12 lipca br. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 1727). Treść zaprezentowanego projektu nie była wcześniej konsultowana z Sądem Najwyższym i wymaga pogłębionej analizy.

  Po jego wstępnej lekturze należy jednak stwierdzić, że w ocenie Sądu Najwyższego budzi niepokój kierunek zmian jak i ich zgodność z Konstytucją.

  Poważne zastrzeżenia, zdaniem Sądu Najwyższego, wzbudza także sposób procedowania nad tym projektem tzw. szybką ścieżką tj. wniesienie go, jako projektu poselskiego, który nie podlega konsultacjom.

  W najbliższym czasie projekt ustawy będzie poddany badaniu w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, a wnioski płynące z tej analizy zostaną przedstawione w opinii. Uwagi Sądu Najwyższego zostaną przekazane Kancelarii Sejmu RP oraz opublikowane w serwisie internetowym SN.

  Sąd Najwyższy wyraża nadzieję, że nad projektem tak poważnej ustawy o charakterze ustrojowym przeprowadzona zostanie merytoryczna dyskusja, w trakcie której rozważone zostaną uwagi zawarte w stanowisku Sądu Najwyższego.

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podjęła decyzję o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na dzień 27 lipca br. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie przedmiotowy projekt ustawy.

  2017.07.13_Komunikat_projekt.ustawy.o.SN.pdfKomunikat w związku z poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym

 • 23 czerwca 2017 r.

  ​W dniach 19-21 czerwca w Brnie (Czechy) odbywała się międzynarodowa konferencja: "Moc wiążąca orzeczeń sądowych". W konferencji wzięła udział prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

  Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na ważną rolę sądów krajowych i trybunałów europejskich, ich wzajemne związki, ewentualne napięcia oraz wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na decyzje krajowych sądów powszechnych i konstytucyjnych.

   

 • 23 czerwca 2017 r.

  ​W dniu 23 czerwca Pierwszy Prezes SN, prof. Małgorzata Gersdorf uczestniczyła w konferencji "Przewlekłość postępowania sądowego", która odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

  Celem konferencji było obiektywne przedstawienie stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, jak również zaprezentowanie funkcjonowania skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym, także w kontekście prawa europejskiego.

 • 19 - 20 czerwca 2017 r.

  W dniach ​​19 i 20 czerwca 2017 r. w Sądzie Najwyższym odbyła się międzynarodowa konferencja „Toward Effective Justice in Consumer Protection”. W konferencji wzięli udział sędziowie z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym sędziowie Sądów Najwyższych z Francji, Irlandii i Polski, przedstawiciele organów ochrony konsumentów z Holandii, Włoch i Polski, a także międzynarodowe grono naukowców zajmujących się prawem konsumenckim.

 • 17 czerwca 2017 r.

  ​W dniu 16 czerwca w Strasburgu odbyło się Pierwsze Forum Punktów Kontaktowych Sieci Sądów Najwyższych. W spotkaniu osób odpowiedzialnych w sądach najwyższych państw Rady Europy za koordynowanie prac Sieci Sądów Najwyższych (SCN) uczestniczyło 51 przedstawicieli sądów najwyższych państw Rady Europy oraz kilkunastu przedstawicieli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  Sąd Najwyższy reprezentowała prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, członek Biura Studiów i Analiz SN.

 • 9 czerwca 2017 r.

  ​W dniach 4-7 czerwca w Budapeszcie odbywała się Siódma Konferencja Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowej i Wschodniej. W konferencji wzięła udział prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

 • 9 czerwca 2017 r.

  ​W dniu 9 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UW odbyła się konferencja naukowa pt. "Rola prawnika w obronie państwa prawa" zorganizowana z okazji jubileuszu urodzin prof. Leszka Garlickiego. W panelu dyskusyjnym wzięła udział prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Przejdź do początku