Wydarzenia

 • 21 kwietnia 2017 r.

  ​W dniu 21 kwietnia b.r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyła się uroczystość uhonorowania sędziów, sędziów w stanie spoczynku oraz byłych sędziów, którzy zgodnie z uchwałą KRS z 16 października 2014, wyróżnili się pracą orzeczniczą lub pozaorzeczniczą.

  Medale "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości"- Bene Merentibus Iustitiae" otrzymali Sędziowie Sądu Najwyższego: Teresa Flemming-Kulesza, Janusz Godyń, Lech Paprzycki oraz Tadeusz Wiśniewski.

 • 14 kwietnia 2017 r.

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 12 kwietnia br. wycofał z Trybunału Konstytucyjnego, przyjęty do rozpoznania na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 • 5 kwietnia 2017 r.

  ​Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jako Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego przedstawił stanowisko w sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy posłów o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym oraz regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. K 3/17). Stanowisko zostało przedstawione w dniu 31 marca br.

  2017.03.31_Stanowisko_SN_w_sprawie_wniosku_do_TK_o_sygn_K-3_17.pdfStanowisko Pierwszego Prezesa SN z dn. 30 marca 2017 r. (sygn. K 3/17)

 • 3 kwietnia 2017 r.

  ​W dniach 31 marca - 2 kwietnia br. w Mszczonowie odbywało się coroczne XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA".

  W Zebraniu uczestniczyła prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

  2017.04.01_Wystapienie_Pierwszego_Prezesa_Iustitia.pdfWystąpienie Pierwszego Prezesa SN

 • 29 marca 2017 r.

  ​W dniach 26-28 marca w Luksemburgu odbywało się Forum sędziów i prokuratorów zorganizowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. W Forum uczestniczyła prof. dr. hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

  W ramach Forum poruszano kwestie współpracy sądowej między sądami państw członkowskich Unii a Trybunałem Sprawiedliwości UE. Podkreślano także znaczenie utworzenia sieci między sądami krajowymi, jako ważnego czynnika wpływającego na jakość europejskiego systemu wymiaru sprawiedliwości.

 • 27 marca 2017 r.

  ​W dniach 25-26 marca 2017 r. w miejscowości Spała (k. Tomaszowa Mazowieckiego) odbywało się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

  Podczas tegorocznego zebrania poruszano kwestie konstytucyjnych gwarancji niezależności władzy sądowniczej i niezależności sędziów oraz trwającego obecnie kryzysu konstytucyjnego dotyczącego roli sądownictwa i sędziów w polskim systemie prawnym. Na zebraniu odczytano list, jaki skierowała do sędziów prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

  List Pierwszego Prezesa SN.pdfList Pierwszego Prezesa SN

 • 21 marca 2017 r.

  ​W związku z opublikowaną w dniu 20 marca br. na stronie Fundacji ePaństwo nieprawdziwą informacją, jakoby Sąd Najwyższy nie rozpatrzył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (chodzi o dostęp do informacji o kartach płatniczych) informuję, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniosek Fundacji rozpatrzył w ustawowym terminie, miesiąc temu.

  W dniu 21 lutego 2017 r. Pierwszy Prezes SN uchylił wcześniejszą decyzję i udostępnił Fundacji m.in. listę wszystkich kart płatniczych będących w posiadaniu Sądu Najwyższego wraz z informacją – kto z tych kart korzysta, w jakim zakresie, wykazem zagranicznych podróży służbowych użytkowników służbowych kart płatniczych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2014 r., a także kwotami wydatków z poszczególnych kart.

  Zarówno decyzja jak i udostępnione informacje zostały nadane listem poleconym na adres siedziby Fundacji w dniu 22 lutego br. Z informacji znajdujących się w na stronach Poczty Polskiej wynika, że przesyłek nie udało się doręczyć i były one awizowane, a ostatecznie odebrano je w dniu wczorajszym, tj. 20 marca br.

  Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Fundację ePaństwo można by uniknąć, gdyby autor, przed publikacją w serwisie internetowym, skontaktował się z Sądem Najwyższym.

  Ze swojej strony, jako Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego, aby uniknąć podobnych, wprowadzających w błąd publikacji, szczerze zachęcam przedstawicieli środków społecznego przekazu do bezpośrednich kontaktów z zespołem prasowymi Sądu Najwyższego. Zapewniam, że w kwestii informowania o działalności Sądu Najwyższego staramy się robić wszystko, aby informacje docierały do Państwa szybko i w kompleksowej formie.

  Michał Laskowski
  Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
 • 16 marca 2017 r.

  ​​W dniu 14 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Czy mediacja może odciążyć sądy?” dotycząca roli mediacji w przyspieszeniu postępowań.

  Konferencję podzielono na dwa panele. W ramach pierwszego prelegenci w swoich wystąpieniach odnieśli się do zagadnienia: Czy mediacje mogą odciążyć sądy i przyspieszyć postępowania? Drugi z paneli obejmował kwestie mediacji przy powtarzających się podobnych sporach.  W konferencji uczestniczyli sędziowie, prawnicy, specjaliści i praktycy w zakresie mediacji.

 • 8 marca 2017 r.

  ​Z przyjemnością informujemy, że Pierwsza Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf otrzymała tytuł "Kobieta z klasą" przyznawany co roku przez Klub Klasy Kobiet z siedzibą na warszawskim Mokotowie. Pierwsza Prezes SN znalazła się tym samym w zaszczytnym gronie Pań, które, zgodnie z regulaminem Klubu "stanowią wzór do naśladowania".

 • 3 marca 2017 r.

  ​W dniu 3 marca 2017 r. Pierwszy Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf uczestniczyła w konferencji „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”, która odbyła się w Katowicach.

  Pośród prelegentów, obok Pierwszego Prezesa SN, znaleźli się m.in. były Prezes SN prof. dr hab. Tadeusz Ereciński oraz sędzia SN, prof. dr  hab. Karol Weitz.

  Konferencja odbyła się pod patronatem Pierwszego Prezea Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • 3 marca 2017 r.

  ​Zespół Prasowy Sądu Najwyższego, w związku z wnioskiem grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2016 r. dotyczącym przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN (sygn. K 3/17) wyjaśnia co następuje:

  W kontekście argumentów prawnych, które pojawiają się w związku z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2017 r. (sygn. K 3/17) należy zwrócić uwagę, że: 

  I. Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jak i ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm. – cyt. dalej jako u. SN) nie wymaga, aby w kwestii przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego podjęta została „uchwała”. Oczekiwanie podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwały w tym przedmiocie nie znajduje zatem uzasadnienia normatywnego.

  II. Prowadzenie postępowania w przedmiocie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jest konsekwencją dyspozycji art. 16 § 1 pkt 1 u. SN. Stanowi on, że do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego należy m.in. uchwalanie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Procedowanie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego na podstawie wewnętrznego regulaminu stanowi w związku z tym ustawowy obowiązek Sądu Najwyższego.

  III. Uchwała z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim z tego powodu, że takiego obowiązku nie przewidują stosowne przepisy, w tym ani ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 296 ze zm.), ani żaden przepis szczególny. Jej opublikowanie w Monitorze Polskim stanowiłoby tym samym naruszenie przepisów prawa. Inaczej przedstawia się kwestia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. z 2003 r., nr 57, poz. 898 ze zm.), gdyż obowiązek jej ogłoszenia wynika wprost z art. 3 § 3 u. SN.

  IV. Uchwała z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego była każdorazowo udostępniana przez Zespół Prasowy Sądu Najwyższego. Zainteresowanie tym dokumentem było niewielkie i towarzyszyło zazwyczaj wyborom na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Argument, iż uchwała ta stanowi „tajną” i nieznaną społeczeństwu procedurę wyboru nie znajduje oparcia w rzeczywistości, albowiem zapoznać się z nią mógł każdy zainteresowany.

  Trybunał Konstytucyjny bada przepisy prawa (reguły generalne i abstrakcyjne), a nie jego stosowanie wobec określonej osoby i w konkretnym przypadku (reguły indywidualne i konkretne).

  2017.03.03 - Informacja Zespołu Prasowego - wniosek do TK.pdfInformacja Zespołu Prasowego w sprawie wniosku do TK (sygn. K 3/17)

 • 2 marca 2017 r.

  Podstawę prawną wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego stanowią:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
  2. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm. – dalej jako „ustawa o Sądzie Najwyższym”),
  3. uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. z 2003 r., nr 57, poz. 898 ze zm. – dalej jako regulamin SN)
  4. uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  – dalej jako uchwała w sprawie wyboru PPSN.

  Upoważnienie do wydania uchwał, o których mowa w punktach 3) i 4), wynika wprost z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a dokładnie:

  1. z art. 3 § 2 i art. 51 § 2 tejże ustawy – w zakresie dotyczącym regulaminu SN oraz
  2. z art. 16 § 1 pkt 1 tejże ustawy – w zakresie dotyczącym uchwały w sprawie wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

  Zasady wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zostały zatem jednoznacznie określone normatywnie w: Konstytucji (art. 183 ust 3 Konstytucji), ustawie (art. 16 § 1 pkt 1 ustawy o Sądzie Najwyższym) oraz – zgodnie z jednoznacznym upoważnieniem ustawowym – uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.

  Wykonując swoje kompetencje  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przeprowadziło postępowanie w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zgodnie z § 7 regulaminu w sprawie wyboru SN za wybranych uważa się dwóch kandydatów, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów, a w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 sędziów każdej z Izb. Z kolei z § 8 regulaminu w sprawie wyboru SN, wynika że Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawia niezwłocznie Prezydentowi wynik wyboru, o którym mowa w art. 16 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, a zatem wyboru dokonanego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Wynika to wprost z Protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w którym stwierdza się, że „SSN Małgorzata Gersdorf i SSN Lech Paprzycki zostali wybrani kandydatami na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, których Zgromadzenie Ogólne Sędziów przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej”. Podkreślenia również wymaga, że z normatywnego punktu widzenia, ani w art. 183 ust. 3 Konstytucji RP ani w ustawie o Sądzie Najwyższym nie wskazano formy, w jakiej przedstawia się Prezydentowi kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

  W powyższym świetle za całkowicie bezpodstawny należy uznać zarzut wadliwości wyboru SSN Małgorzaty Gersdorf na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

  2017.03.02_Stanowisko_ws_waznosci_wyboru_Pierwszego_Prezesa_SN.pdfStanowisko ws. ważności wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

  Powołane w powyższym stanowisku akty prawne są dostępne na podstronie 'O Sądzie Najwyższym' > 'Status prawny'.

Przejdź do początku