Przyjmowanie skarg i wniosków

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Najwyższego i jego jednostek organizacyjnych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących:
• sądów powszechnych (sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych),
• sądów administracyjnych (wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego)
• sądownictwa w ogólności.
Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Sądu Najwyższego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.), zaś w zakresie tam nieuregulowanym - przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
•  za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa;
•  pocztą elektroniczną za pośrednictwem adresu skargi.wnioski@sn.pl;
•  za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt);
•  w formie ustnej do protokołu w obecności pracowników Zespołu do spraw korespondencji kierowanej do Sądu Najwyższego w poniedziałki w godz.  16.00-17.00 pok. 0N40.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skarga lub wniosek powinna zawierać:
•  imię i nazwisko lub nazwę skarżącego lub wnioskodawcy,
•  adres skarżącego lub wnioskodawcy (ewentualnie adres e-mail lub adres skrzynki ePUAP)
•  treść skargi lub wniosku,
•  w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.
Interesanci osobiście zgłaszający się do Sądu Najwyższego w sprawie skarg i wniosków są przyjmowani przez pracowników Zespołu do spraw korespondencji kierowanej do Sądu Najwyższego w poniedziałki w godz.  16.00-17.00 pok. 0N40.
 
Kierownik Zespołu do spraw korespondencji przyjmuje interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.30-16.00 pok. 0N40 wyłącznie w sprawie skarg na funkcjonowanie Zespołu.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających skargi i wnioski jest Sąd Najwyższy. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych, a także inne informacje wymagane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) znajdują się wkarcie informacyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 sierpnia 2023 r., godz. 10:56
Przejdź do początku