e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 250928
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 67/19
VII Ga 224/19 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r. - Sąd Okręgowy w Białymstoku
6 września 2019 r.
zagadnienie prawne
"Czy ważne jest zastrzeżenie w umowie o roboty budowlane zawartej w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wobec tego, że postanowienie umowne w przedmiocie wysokości kar umownych z tego tytułu przewidziane jest w art. 143 d ust. 1 pkt 7 lit. a tej ustawy, podczas gdy zgodnie z art. 483 § 1 k.c. karę umowną można zastrzec jedynie jako naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego zobowiązania niepieniężnego?"
Sąd Okręgowy w Białymstoku
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 30 czerwca 2020 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 30 czerwca 2020 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 lipca 2020 r., godz. 12:03
Przejdź do początku