Gdzie składać pisma dot. postępowania dyscyplinarnego?

Informacja o podmiotach właściwych do przyjmowania pism procesowych dotyczących wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Z uwagi na wpływ dużej ilości błędnie skierowanych do rozpoznania pism, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego informuje, że nie jest właściwa i uprawniona do prowadzenia czynności wyjaśniających, a także wszczynania postępowań dyscyplinarnych. Rozpoznanie wniosku o podjęcie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie leży więc w kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pismo zawierające takie żądania powinno być skierowane do właściwego organu.

 
Właściwymi organami, do których powinny być wnoszone pisma z żądaniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wszczęcia postępowania dyscyplinarnego są:
 1. w sprawach sędziów Sądu Najwyższego – Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (art. 76 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym);
 2. w sprawach sędziów sądów powszechnych – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych bądź jego zastępcy ze względu na miejsce pełnienia obowiązków służbowych przez sędziego, którego sprawa dotyczy (art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych) i tak:
  - w sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;
  - w sprawach pozostałych sędziów sądów okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych działający przy sądzie apelacyjnym;
  - w pozostałych sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych działający przy sądzie okręgowym;
 3. w sprawach sędziów wojskowych (art. 40 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju sądów wojskowych):
  - w sprawach sędziów wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów oraz zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych;
  - w sprawach pozostałych sędziów, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych;
 4. w sprawach prokuratorów – właściwy przełożony dyscyplinarny – Prokurator Generalny w stosunku do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokurator regionalny w stosunku do prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej, a także prokurator okręgowy w stosunku do prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej (art. 144 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku, Prawo o prokuraturze);
 5. w sprawach prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w stosunku do prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu);
 6. w sprawach adwokatów (art. 93 w zw. z art. 91 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze):
  - w sprawach członków Naczelnej Rady Adwokackiej oraz członków okręgowych rad adwokackich – Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury;
  - w sprawach innych adwokatów – Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej właściwy ze względu na przynależność adwokata do konkretnej izby;
 7. w sprawach radców prawnych (art. 54 ust. 1 w zw. z art. 68 ust. 2 w zw. z art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych) – Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwy ze względu na przynależność radcy prawnego do konkretnej izby;
 8. w sprawach notariuszy (art. 58 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie) – Minister Sprawiedliwości oraz rada izby notarialnej właściwa ze względu na przynależność notariusza;
 9. w sprawach komorników (art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych) – Minister Sprawiedliwości, prezes właściwego sądu apelacyjnego, prezes właściwego sądu okręgowego, prezes właściwego sądu rejonowego, sędzia wizytator, organ samorządu komorniczego oraz komornik wizytator, właściwi ze względu na siedzibę komornika.
 10. Pisma procesowe, w których treści wskazane są zarzuty dyscyplinarne odnośnie sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników powinny być kierowane do właściwego organu, tak jak wyszczególniono powyżej. Organem takim nie jest zaś Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. 

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego informuje również, że każde pismo procesowe, zgodnie z treścią art. 119 § 1 Kodeksu postępowania karnego, powinno zawierać:

 1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;
 2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;
 3. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;
 4. datę i podpis składającego pismo.

Przepisy te mają również zastosowanie w postępowaniach dyscyplinarnych, gdzie stosowany jest odpowiednio Kodeks postępowania karnego. Pismo procesowe, w którym zawarte jest żądanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wywołać może skutki prawne w przypadku nadesłania go w formie pisemnej, na której zamieszczony jest autentyczny podpis autora pisma. Dokumenty przesłane w formie elektronicznej, nawet z podpisem elektronicznym, wiadomości e-mail, jak również skany dokumentów nie spełniają tego wymogu, nie można uznać, że zawierają podpis składającego pismo, nie wywołują żadnych skutków prawnych, w związku z czym nie jest im nadawany żaden bieg (por.  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 roku, sygn. akt I KZP 39/08, OSNKW 2009r., z. 5, poz. 36).

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Szmurło
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 stycznia 2019 r., godz. 13:49
Przejdź do początku