e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 224381
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 11/20
V Ca 1552/19 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2019 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie
22 stycznia 2020 r.
zagadnienie prawne
"Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w walucie polskiej lub w walucie obcej, w sytuacji gdy nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości?"
Sąd Okręgowy w Warszawie
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 16 lutego 2021 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 16 lutego 2021 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 marca 2021 r., godz. 21:51
Przejdź do początku