Zamówienia publiczne

Zamówienie Sądu Najwyższego

z dnia 18 marca 2022 r.
Dostawa jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby Sądu Najwyższego

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby Sądu Najwyższego.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, zamieszczane będą dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz składane oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl

Przejdź do początku