Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 12 lipca 2018 r.
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby SN

Sąd Najwyższy informuje, że w w/w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, a tym samym postępowanie zgodnie z art.93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP zostało unieważnione.​

Przejdź do początku