Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 2 września 2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa urządzeń sieciowych SAN

​Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, zamieszczane będą dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz składane oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Przejdź do początku