Informacja o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w Sądzie Najwyższym związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (aktualizacja, 1 czerwca 2020 r.)

 

     Wszystkie czynności podejmowane w Sądzie Najwyższym wykonuje się z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach prawa.

   Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wprowadzonych w związku z powyższym rozwiązań organizacyjnych.


ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE

     Od 1 czerwca 2020 r. w Sądzie Najwyższym rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się z uwzględnieniem następujących zasad:

 • strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele zostawiają w szatni okrycia oraz przedmioty, które nie są niezbędne do udziału w rozprawie lub posiedzeniu;

 • przejście na salę rozpraw następuje przez klatkę schodową w holu głównym lub przy wykorzystaniu szklanej windy. Jednocześnie z windy mogą korzystać dwie osoby; 

 • w czasie oczekiwania przed salą sądową należy zachować odstęp od innych osób wynoszący co najmniej 2 metry;

 • bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy zdezynfekować ręce.

 • osoby uczestniczące w rozprawie lub posiedzeniu jawnym korzystają z osłony na usta i nos, zgodnej z obowiązującymi przepisami;

 • na zarządzenie przewodniczącego osoba uczestnicząca w rozprawie lub posiedzeniu może zdjąć osłonę twarzy na czas określony przez przewodniczącego;

 • strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele zajmują oznaczone miejsca w pierwszym rzędzie (w pierwszych rzędach) z uwzględnieniem odstępu 2 metrów (w każdym kierunku) między osobami;

 • po każdej rozprawie lub posiedzeniu miejsca siedzące oraz powierzchnie blatów są dezynfekowane;

 • w Sądzie Najwyższym przygotowane jest pomieszczenie dla osób, u których stwierdzono objawy chorobowe do czasu zorganizowania transportu indywidualnego

 

UDZIAŁ PUBLICZNOŚCI W ROZPRAWACH I POSIEDZENIACH JAWNYCH

     Udział publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych jest możliwy przy zachowaniu zasady, że liczba wszystkich obecnych na sali, łącznie ze składem orzekającym i protokolantem, nie przekracza:

 • 18 osób na salach C, D, E, F, G; 

 • 20 osób na sali B; 

 • 9 osób na salach J, H;

 • 40 osób na sali A.

     Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkretnej sprawie składają zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sn@sn.pl lub telefonicznie do Sekretariatów Wydziałów Izb Sądu Najwyższego na dzień przed wyznaczonym terminem w sprawie, w której zamierzają wziąć udział. W oparciu o informacje uzyskane ze zgłoszeń poszczególne wydziały Sądu będą przygotowywały karty uprawniające do wejścia na salę rozpraw. Liczba przygotowanych kart jest uzależniona od zgłoszonych osób przy zachowaniu wymagań wynikających z liczby dostępnych miejsc na sali.

IZBA CYWILNA
• Wydział I tel. (22) 530-85-13, (22) 530-80-66;
• Wydział II tel. (22) 530-85-23, (22) 635-77-63;
• Wydział III tel. (22) 530-85-47, (22) 635-63-54;
• Wydział IV tel. (22) 530-85-25, (22) 635-60-11;
• Wydział V tel. (22) 530-85-14, (22) 635-94-11;

IZBA KARNA
• Wydział I tel. (22) 530-83-95;
• Wydział II tel. (22) 530-84-21;
• Wydział III tel. (22) 530-83-85;
• Wydział IV tel. (22) 530-83-83;
• Wydział V tel. (22) 530-83-81;

IZBA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
• Wydział I tel. (22) 530-84-54;
• Wydział II tel. (22) 530-84-43;
• Wydział III tel. (22) 530-84-32;

IZBA KONTROLI NADZWYCZAJNEJ I SPRAW PUBLICZNYCH
• Wydział I tel. (22) 530-81-08, (22) 530-82-79;

IZBA DYSCYPLINARNA
• Wydział I tel. (22) 530-81-33;
• Wydział II tel. (22) 530-81-06.

     Karty wstępu będą wydawane w Punkcie Obsługi Interesantów.

     W wypadku dużego zainteresowania publiczności rozprawą lub posiedzeniem jawnym w miarę możliwości zapewnia się transmisję z rozprawy lub posiedzenia w czasie rzeczywistym do wyznaczonej sali w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS).


WSTĘP DO BUDYNKU SĄDU NAJWYŻSZEGO

     Do odwołania ograniczony został wstęp do KUWS przy placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie, a także do jednostek organizacyjnych Sądu Najwyższego usytuowanych poza KUWS, dla osób niebędących pracownikami SN z wyjątkiem:

 • stron lub uczestników postępowań sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym oraz ich przedstawicieli, 

 • publiczności uczestniczącej w rozprawie lub posiedzeniu jawnym na zasadach określonych w zarządzeniu;

 • osób dysponujących odpowiednimi legitymacjami, kartami dostępu lub imiennymi upoważnieniami,

 • pracowników innych instytucji funkcjonujących w KUWS oraz osób działających na ich rzecz,

 • doręczycieli przesyłek pocztowych i przesyłek kurierskich,

 • innych osób po telefonicznym uzgodnieniu z właściwym, ze względu na przyczynę przybycia, pracownikiem Sądu Najwyższego.

     Osoby wchodzące do budynku sądu poddawane są bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Jeśli pomiar wskaże temperaturę 37,5 °C lub wyższą, osoba taka nie może wejść na teren sądu.

     Osoby wchodzące do budynku sądu są zobowiązane do dezynfekcji rąk. Środki dezynfekcyjne udostępnione są przy wejściach do sądu.

     Na terenie KUWS należy stosować osłonę na usta i nos, zgodną z obowiązującymi przepisami.


KORESPONDENCJA WPŁYWAJĄCA DO SĄDU NAJWYŻSZEGO (POI)

   Korespondencja wpływająca do Sądu Najwyższego jest poddawana 24 godzinnej kwarantannie, z wyłączeniem korespondencji w tzw. sprawach wyborczych (np.: sprawozdania, protesty wyborcze i inne środki prawne kierowane na podstawie kodeksu wyborczej), a także korespondencji w sprawach, w jakich Sąd Najwyższy może orzekać o pozbawieniu sędziego immunitetu oraz o zastosowaniu w stosunku do sędziego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

     Korespondencja wpływająca do Sądu Najwyższego jest przyjmowana wyłącznie przez 

 • Oddział Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie właściwym dla tego Oddziału, w tym korespondencja przywożona przez pracowników poczty specjalnej MSWiA, 

 • Zespół Biura Podawczego oraz Punkt Obsługi Interesantów, w pozostałym zakresie.

 

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW (POI)

   Do odwołania została wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej). POI zapewnia wydawanie kserokopii i odpisów z akt sądowych oraz kart wstępu.

Numer telefonu: +48 22 530 83 34

Informacja w serwisie internetowym SN


CZYTELNIA AKT SĄDU NAJWYŻSZEGO

   W Czytelni Akt Sądu Najwyższego jednorazowo może przebywać dwóch interesantów. Interesanci zgłaszający się do Czytelni Akt powinni posiadać własne rękawiczki, osłonę na usta i nos oraz długopis.


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

     Do odwołania nia odbywają się stałe dyżury pracowników Zespołu do spraw korespondencji kierowanej do Sądu Najwyższego organizowane w celu przyjmowania interesantów zainteresowanych osobistym przedstawieniem skargi lub wniosku w rozumieniu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Osobiste przedstawienie skargi lub wniosku może nastąpić w miejscu i terminie uzgodnionym drogą telefoniczną z Kierownikiem Zespołu do spraw korespondencji (tel. +48 22 530 81 99) lub z osobą go zastępującą.

Informacja w serwisie internetowym SN
POZOSTAŁE INFORMACJE

     Sąd Najwyższy nie udostępnia sal rozpraw ani pozostałych pomieszczeń innym jednostkom organizacyjnym niż działające w KUWS.

     Z dniem 8 czerwca 2020 r. wznawia się ćwiczenia indywidualne oraz grupowe w Klubie Odnowy Biologicznej, z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach prawa. Do odwołania z Klubu będą mogli korzystać wyłącznie pracownicy Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego.


Wybrane akty prawne:

Zarządzenie Nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 53/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie korespondencji wpływającej do Sądu Najwyższego w stanie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792)

Przejdź do początku