Informacja o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w Sądzie Najwyższym związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 

Uprzejmie informujemy, że w Sądzie Najwyższym wprowadzono szereg rozwiązań organizacyjnych w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie.

ODWOŁANIE ROZPRAW I POSIEDZEŃ JAWNYCH

Do 29 maja 2020 r. w Sądzie Najwyższym nie odbywają się rozprawy i posiedzenia jawne, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych.

Katalog spraw pilnych został określony w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby może zarządzić rozpoznanie na rozprawie lub na posiedzeniu jawnym innej sprawy, jeśli uzna, że jej nierozpoznanie przez Sąd Najwyższy przed 30 maja 2020 r. mogłoby spowodow`ać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważnie zagrażać interesowi społecznemu albo stwarzać realne ryzyko powstania niepowetowanej szkody materialnej.

Posiedzenia niejawne w Sądzie Najwyższym są wyznaczane.

 

WSTĘP DO BUDYNKU SĄDU NAJWYŻSZEGO

Do odwołania ograniczony został wstęp do budynku Sądu Najwyższego przy placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie (Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości - KUWS) dla osób nie będących pracownikami SN z wyjątkiem:

  • uczestników postępowań sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym oraz ich przedstawicieli,
  • osób dysponujących odpowiednimi legitymacjami, kartami dostępu lub imiennymi upoważnieniami,
  • doręczycieli przesyłek pocztowych i przesyłek kurierskich,
  • pracowników innych instytucji funkcjonujących w KUWS,
  • oraz innych osób po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z właściwym, ze względu na przyczynę przybycia, pracownikiem Sądu Najwyższego.
  •  

Osoby wchodzące do budynku sądu poddawane są bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Jeśli pomiar wskaże temperaturę 37,5 °C lub wyższą, osoba taka nie może wejść na teren sądu.

KORESPONDENCJA WPŁYWAJĄCA DO SĄDU NAJWYŻSZEGO (POI)

Korespondencja wpływająca do Sądu Najwyższego jest poddawana 24 godzinnej kwarantannie, z wyłączeniem korespondencji w tzw. sprawach wyborczych (np.: sprawozdania, protesty wyborcze i inne środki prawne kierowane na podstawie kodeksu wyborczej), a także korespondencji w sprawach, w jakich Sąd Najwyższy może orzekać o pozbawieniu sędziego immunitetu oraz o zastosowaniu w stosunku do sędziego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Korespondencja wpływająca do Sądu Najwyższego jest przyjmowana wyłącznie przez

  • Oddział Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie właściwym dla tego Oddziału, w tym korespondencja przywożona przez pracowników poczty specjalnej MSWiA,
  • Zespół Biura Podawczego oraz Punkt Obsługi Interesantów, w pozostałym zakresie.
  •  

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW (POI)

Do odwołania została wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej). W razie uzasadnionej potrzeby POI zapewnia wydawanie kserokopii i odpisów z akt sądowych, a także przeglądanie akt w Czytelni Sądu Najwyższego po telefonicznym uzgodnieniu.

Numer telefonu: +48 22 530 83 34

Informacja w serwisie internetowym SN

 PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Do 29 maja 2020 r. odwołane zostały dyżury pracowników Zespołu do spraw korespondencji kierowanej do Sądu Najwyższego organizowane w celu przyjmowania interesantów zainteresowanych osobistym przedstawieniem skargi lub wniosku w rozumieniu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osobiste przedstawienie skargi lub wniosku może nastąpić w miejscu i terminie uzgodnionym drogą telefoniczną z Kierownikiem Zespołu do spraw korespondencji (tel. +48 22 530 81 99) lub z osobą go zastępującą.

Informacja w serwisie internetowym SN

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB PRZEBYWAJACYCH W SĄDZIE

Do odwołania osoby wchodzące do budynku sądu są zobowiązane do dezynfekcji rąk. Środki dezynfekcyjne udostępnione są przy wejściach do sądu.

W budynku sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolniona jest osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoba mająca trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Z obowiązku zwolnione są również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w Sądzie Najwyższym, z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia, jak również umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Wszystkie czynności podejmowane w Sądzie Najwyższym odbywają się z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach prawa.

Wybrane akty prawne:

Zarządzenie Nr 54/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 53/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie korespondencji wpływającej do Sądu Najwyższego w stanie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792)

Przejdź do początku