Informacja o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w Sądzie Najwyższym związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (aktualizacja, 28 kwietnia 2022 r.)

Wszystkie czynności podejmowane w Sądzie Najwyższym wykonuje się z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach prawa.

ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE W SPRAWACH CYWILNYCH

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postepowania cywilnego (sprawach cywilnych) rozprawy przed Sądem Najwyższym lub posiedzenia jawne przeprowadza się w następujący sposób:

Rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania Microsoft Skype for Business, w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (w sposób zdalny), a osoby w nich uczestniczące nie musiały przebywać w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS).

Szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego i wymagania technicznych niezbędnych do przeprowadzenia rozprawy znajdują się w pouczeniu zawartym w wezwaniu na rozprawę albo zawiadomieniu o terminie. Pouczenie może być również zawarte w innym piśmie.

Jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego, przewodniczący może zarządzić rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w charakterze publiczności w sprawach cywilnych, na rozprawie lub posiedzeniu jawnym, przeprowadzonych w KUWS, zgłaszają ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sn@sn.pl lub telefonicznie do sekretariatów wydziału właściwej izby Sądu Najwyższego najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem tej rozprawy lub posiedzenia. W zgłoszeniu wskazuje się sygnaturę akt sprawy, w której wyznaczono rozprawę albo posiedzenie jawne oraz ich termin.

W oparciu o informacje uzyskane w wyniku zebrania zgłoszeń dotyczących udziału w charakterze publiczności sekretariaty wydziałów w izbach Sądu Najwyższego przygotowują karty uprawniające do wejścia na salę tzw. „karty wstępu”. O przydziale karty wstępu decyduje kolejność tych zgłoszeń. Karty wstępu wydaje się zainteresowanym w Punkcie Obsługi Interesantów.

WYBRANE AKTY PRAWNE

 Zarządzenie Nr 53/2022 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przed Sądem Najwyższym rozpraw lub posiedzeń jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218 i 655, 830)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679) rozporządzenie

Przejdź do początku