Wydarzenia

Sejm RP wysoko ocenił działalność Sądu Najwyższego w roku 2014

5 sierpnia 2015 r.

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, przedstawiła na posiedzeniu Sejmu RP Informację o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014. W swoim wystąpieniu odniosła się także do projektu zmian w przepisach dotyczących prowadzenia kontroli operacyjnej w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta RP.

Pierwszy Prezes SN swoje wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia stanowiska, w którym dokonała wstępnej oceny zgodności z Konstytucją RP proponowanych przez Senat RP zmian w ustawie o policji, które dotyczą m.in. prowadzenia kontroli operacyjnej w ramach wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta RP (druk sejmowy nr 3765). W projekcie ustawy uprawnienie do wydawania postanowienia w tym zakresie, w miejsce sądu okręgowego, przekazano Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

Dokonując oceny tych regulacji Prof. Gersdorf wskazała na niezgodność proponowanych zmian z konstytucyjną zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych.  – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest organem, a nie sądem – zaznaczyła Prezes wskazując, że projektowane rozwiązanie stwarza pozór kontroli sądowej, a od wydanego w ten sposób postanowienia nie przysługuje odwołanie. Tym samym posłów, senatorów i Prezydenta RP pozbawia się prawa przysługującego na mocy ustawy innym osobom.

– Pierwszy Prezes SN nie dysponuje żadnymi narzędziami weryfikacji wniosku dotyczącego zarządzenia kontroli operacyjnej. Od jego decyzji, podejmowanej jednoosobowo i arbitralnie, może zależeć sytuacja państwa, co jest niezgodne z podstawami racjonalnie zorganizowanego demokratycznego państwa prawa – mówiła Prof. Gersdorf i wskazała, że projekt powierza Pierwszemu Prezesowi funkcję legitymizowania niejawnych działań władzy wykonawczej i zagraża ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego.

Pierwszy Prezes SN wskazała także na niezgodność proponowanych zmian z innymi przepisami Konstytucji RP m.in. art. 183 ust. 3, zgodnie z którym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP, co może powodować wątpliwości dotyczące obiektywizmu oceny znajdującej wyraz w postanowieniu wydawanym przez Pierwszego Prezesa w sprawie kontroli operacyjnej odnoszącej się do Prezydenta RP, a także przepisów art. 10 i 173, art. 45 ust. 1, art. 105 ust. 5 w zw. z art. 108, art. 178 ust 3. oraz art. 199 ust. 2 Konstytucji RP.

Po przedstawieniu Informacji o działalności SN i wysłuchaniu stanowiska Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które przedstawiła poseł Brygida Kolenda-Łabuś oraz oświadczeń posłów reprezentujących kluby poselskie Prof. Małgorzata Gersdorf udzieliła odpowiedzi na pytania postawione przez posłów i podziękowała za wysoką ocenę działalności Sądu Najwyższego, dokonaną zarówno przez Komisję jak również przemawiających posłów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 sierpnia 2015 r., godz. 15:54
Przejdź do początku