Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów parlamentarnych z dnia 13 października 2019 r.

23 grudnia 2019 r.

​I NSW 342/19

W dniu 23 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjął uchwałę o stwierdzeniu ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. (sygn. sprawy I NSW 342/19).

Uchwała została podjęta na posiedzeniu jawnym, podczas którego Przewodniczący Komisji Wyborczej oraz Przedstawiciel Prokuratora Generalnego wnieśli o stwierdzenie ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Stosownie do dyspozycji art. 244 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. 2019 poz. 684), uchwała o ważności wyborów została podjęta na  podstawie  sprawozdania  z wyborów przedstawionego  przez  Państwową  Komisję  Wyborczą  oraz  opinii  wydanych w wyniku rozpoznania protestów.

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2019 r. z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. zawiera informacje o ich prawidłowym przebiegu oraz o nielicznych przypadkach naruszenia prawa wyborczego.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło 279 protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP lub Senatu RP.

Pierwszy protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP lub Senatu RP, które odbyły się w dniu 13 października 2019 r. wpłynął do Sądu Najwyższego w dniu 21 września 2019 r. (sygn. I NSW 80/19; protest pozostawiono bez dalszego biegu jako przedwczesny). Ostatni zaś protest wpłynął w dniu 20 grudnia 2019 r. (jako wniesiony po terminie pozostawiono go bez dalszego biegu; sygn. I NSW 365/19). Pierwsza sprawa zainicjowana wniesieniem protestu przeciwko ważności wyborów parlamentarnych z 2019 r. została rozpoznana w dniu 22 października 2019 r., ostatnia zaś w dniu 23 grudnia 2019 r.

W sprawach zainicjowanych wniesieniem protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP lub Senatu RP Sąd Najwyższy opierał swoje rozstrzygnięcia co do zasady na dowodach z dokumentów przedstawionych przez Wnoszących protesty (zob. m.in. I NSW 121/19; I NSW 261/19).

W dwóch przypadkach przeprowadzono dowody z innych (niż dokument) źródeł dowodowych.

Poniżej zamieszczona została uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z dnia 23 grudnia 2019 r., stwierdzająca ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz informacja na temat spraw wyborczych rozpoznanych przez Sąd Najwyższy w związku z wyborami parlamentarnymi.

Uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z dnia 23 grudnia 2019 r.

Informacja na temat spraw wyborczych rozpoznanych w IKNiSP

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 stycznia 2020 r., godz. 8:14
Przejdź do początku