Komunikaty o sprawach

Kolejny wyrok SN w sprawie kredytu frankowego (po wyroku TSUE). Uzasadnienie

28 listopada 2019 r.

​IV CSK 309/18

Sąd Najwyższy 29 października uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. W ostatnich dniach w bazie orzeczeń opublikowane zostało uzasadnienie tego wyroku. SN odniósł się w nim m.in. do wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18.

Przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 309/18 był spór powstały na gruncie umowy kredytu hipotecznego, który w szerszym dyskursie społecznym określany jest jako kredyt denominowany w walucie obcej (w tym przypadku we franku szwajcarskim).

Bank domagał się od kredytobiorcy – osoby fizycznej zapłaty należności z tytułu zawartej umowy kredytu na budowę domu. Sądy rozpoznające sprawę odmówiły jednak uznania zasadności przedstawionych roszczeń, opierając się w tym względzie na sprzeczności umowy z ogólnymi przepisami dotyczącymi prawa zobowiązań i klauzulami niedozwolonymi w umowach z konsumentami.

W wyniku złożenia skargi kasacyjnej przez bank wyrok został przez Sąd Najwyższy uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczeń TSUE (np. wyrok z 3 października 2019 r. C-260/18 w sprawie Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG). 

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd drugiej instancji ma wziąć pod uwagę możliwość utrzymania w mocy zawartej umowy kredytu, z jednoczesnym wyeliminowaniem z niej klauzul waloryzacyjnych jako niedozwolonych postanowień umownych. Może to wiązać się z uznaniem kredytu za otrzymanego w złotych polskich, a nie we frankach szwajcarskich, z jednoczesnym przyjęciem oprocentowania określonego w umowie, tj. stopy LIBOR.

Jest to jeden z pierwszych wyroków Sądu Najwyższego, który zapadł po wyroku TSUE z 19 pażdziernika br.

Uzasadnienie wyroku SN w sprawie sygn. IV CSK 309/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 listopada 2019 r., godz. 9:33
Przejdź do początku