Komunikaty o sprawach

Komunikat w związku z wątpliwościami co do składu orzekającego wyznaczonego do rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt II CSK 124/19

13 listopada 2019 r.

II CSK 124/19​

W związku ze zgłaszanymi w mediach wątpliwościami dotyczącymi wyznaczenia składu orzekającego w budzącej duże zainteresowanie społeczne sprawie kasacji od wyroku zasądzającego zadośćuczynienie od Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, wyjaśniamy poniżej jak doszło do przydzielenia sprawy i ukształtowania składu orzekającego.

Skarga kasacyjna pełnomocnika pozwanych w niniejszej sprawie wpłynęła do Sądu Najwyższego 11 marca 2019 r. i zgodnie z porządkiem alfabetycznym została przydzielona Panu sędziemu Krzysztofowi Strzelczykowi. Na posiedzeniu w dniu 4 września br. Sąd Najwyższy, w składzie 1-osobowym (z udziałem SSN Krzysztofa Strzelczyka) przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania.

Pismem z 9 września 2019 r. pełnomocnik powódki zwrócił się do Sądu Najwyższego z prośbą o „wyznaczenie terminu rozprawy, w miarę możliwości organizacyjnych Sądu, jak najszybciej".

Uwzględniając tę prośbę, zarządzeniem z dnia 25 września 2019 r. sprawie został nadany bieg poza kolejnością wpływu do Sądu Najwyższego. Zgodnie z Regulaminem SN, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Najwyższego może zarządzić rozpoznanie sprawy poza kolejnością.

Zarządzeniem z tej samej daty sprawa została skierowana na posiedzenie w dniu 20 grudnia 2019 r., które było wyznaczone z podaniem składu orzekającego w planie posiedzeń Izby Cywilnej opracowanym 10 września 2019 r. przez Prezesa SN kierującego pracą tej Izby.

W chwili wydania tego zarządzenia, z trzech posiedzeń w II Wydziale Izby Cywilnej (6, 18 i 20 grudnia 2019 r.) rozpoznanie tej sprawy w grudniu 2019 r. możliwe było tylko na posiedzeniu w dniu 20 tego miesiąca, ponieważ na wcześniejsze posiedzenia w dniach 6 i 18 grudnia 2019 r. sprawy zostały już wyznaczone.

Uwzględnienie prośby pełnomocnika powódki spowodowało, że sprawy przyjęte do rozpoznania na rozprawie, przydzielone zostały członkom składu orzekającego na tym posiedzeniu według kolejności wpływu: II CSK 1/19 - Pani sędzi Beacie Janiszewskiej, II CSK 19/19 - Panu sędziemu Marcinowi Krajewskiemu, II CSK 124/19 (poza kolejnością wpływu) - Pani sędzi Joannie Misztal-Koneckiej. Na posiedzeniu tym rozpoznane będą ponadto inne sprawy przydzielone sędziom również według kolejności wpływu (od sygn. II CSK 501/18 do sygn. II CSK 510/18).

Po wyznaczeniu składu orzekającego, Pan sędzia Marcin Krajewski złożył wniosek o wyłączenie go od rozpoznania skarg kasacyjnych wniesionych przez pozwanych w tej sprawie. Wniosek ten został rozpoznany na posiedzeniu w dniu 24 października 2019 r. i w związku z zachodzącą podstawą wyłączenia sędziego Sąd Najwyższy wyłączył SSN Marcina Krajewskiego od orzekania w niniejszej sprawie. Prezes SN kierujący pracą Izby Cywilnej zarządzeniem z 29 października, w miejsce wyłączonego sędziego wyznaczył do składu na dzień 20 grudnia 2019 r. Pana sędziego Jacka Grelę.

Z powyższych informacji wynika, że nieuprawnione jest twierdzenie o celowej manipulacji składami Sądu Najwyższego, gdyż zgodnie z Regulaminem SN sprawy przydzielane są sędziom według kolejności wpływu do składów orzekających wskazanych w planie posiedzeń na dany miesiąc. Sędziowie natomiast, jeżeli uznają, że istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w danej sprawie, mają możliwość wyłączenia się od rozpoznawania sprawy, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Należy zwrócić uwagę, że mając na względzie okoliczności wskazane przez pełnomocnika powódki w piśmie z dnia 9 września 2019 r. „o jak najszybsze wyznaczenie terminu rozprawy", po uwzględnieniu tej prośby, sprawa o sygn. II CSK 124/19 skierowana została na termin najszybszy z możliwych.

Przydział spraw sędziom i wyznaczanie składów oraz posiedzeń odbywa się na podstawie Regulaminu Sądu Najwyższego (Dz.U. 2018 r., poz. 660 ze zm.). W szczególności odsyłam do zmian w rozdziale 18 - Czynności przygotowawcze do rozprawy lub posiedzenia - wprowadzonych Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. 2019 r. poz. 274)

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. 2018 r., poz. 660)

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. 2019 r. poz. 274)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 listopada 2019 r., godz. 11:02
Przejdź do początku