Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy rozpoznał protest wyborczy KW PSL dotyczący wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 59

5 listopada 2019 r.

​I NSW 136/19

W dniu 5 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym rozstrzygnął protest wyborczy złożony przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe (sygn. akt I NSW 136/19) przeciwko wyborowi Marka Adama Komorowskiego na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59.

W proteście wyborczym wnoszący protest zarzucił naruszenie przez Okręgową Komisję Wyborczą w Białymstoku przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mające wpływ na wynik wyborów poprzez zarejestrowanie kandydata na senatora zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, po upływie ustawowego terminu, określonego w art. 265a Kodeksu wyborczego, wskutek niewłaściwego zastosowania art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego (tj. rejestracji nowego kandydata po śmierci w dniu 30 września 2019 r. Kornela Morawieckiego). W związku z tym zarzutem pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, wniósł o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały o nieważności wyboru Marka Adama Komorowskiego na senatora Rzeczypospolitej Polskiej, o stwierdzenie wygaśnięcia jego mandatu oraz o postanowienie o przeprowadzeniu wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 59.

Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, że protest wyborczy jest bezzasadny. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że interpretacja przepisów Kodeksu wyborczego zastosowana przez wnoszącego protest, na której oparł on zarzut niewłaściwego ich zastosowania, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, sprzeczna jest bowiem z literalną wykładnią art. 265a w zw. z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego. Kodeks wyborczy zawiera szczególną regułę ustalania zachowania terminu do dokonania określonych czynności przewidzianych prawem wyborczym. W rozpatrywanej sprawie termin określony w artykule 265a Kodeksu wyborczego (do 15 dnia przed wyborami, zaś wobec jego przedłużenia wskutek zastosowania art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, do 13 dnia przed wyborami) rozumiany jest jako moment, do którego musi nastąpić zdarzenie w postaci rejestracji kandydata. Warunkiem rejestracji jest zgon dotychczasowego kandydata i złożenie wniosku we wskazanym terminie. Zgon dotychczasowego kandydata może nastąpić w okresie od rejestracji listy do końca ustalonego terminu, a zatem nawet w ostatnim dniu. Istotne jest jedynie, by zgłoszenie nowego kandydata nastąpiło najpóźniej w 13 dniu poprzedzającym wybory. Analizowany termin nie jest w rozumieniu Kodeksu wyborczego postrzegany jako odcinek czasu, którego bieg otwierałoby zdarzenie faktyczne. Nie znajdują tym samym w stosunku do terminu określonego w art. 265a zastosowania ogólne reguły prawa cywilnego dotyczące biegu terminu wobec istnienia reguł szczególnych wynikających z cytowanych przepisów Kodeksu wyborczego.  Jako że niewłaściwa interpretacja przepisów leżała u podstaw protestu, zaś nie miało w rzeczywistości naruszenie przepisów prawa wyborczego, protest uznano za bezzasadny.

Uzasadnienie postanowienia z dnia 5 listopada 2019 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 listopada 2019 r., godz. 12:15
Przejdź do początku