Komunikaty o sprawach

Do SN wpłynęły dwa protesty wyborcze Pełnomocnika Wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość

21 października 2019 r.

I NSW 102/19, I NSW 103/19​

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość złożył w piątek, 18 października, w Sądzie Najwyższym, dwa protesty przeciwko ważności wyborów do Senatu RP w okręgach wyborczych nr 100 (Koszalin) i nr 75 (Katowice). W obu protestach podniesiono ten sam zarzut naruszenia przepisów kodeksu wyborczego (art. 227) polegający na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów, jako nieważne, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne.

Protesty wpłynęły do Sądu Najwyższego w piątek, 18 października.

Pełnomocnik Wyborczy wnosi o uznanie, że zarzuty podniesione w protestach są zasadne i przedstawione naruszenia miały wpływ na ważność wyborów.

W protestach wskazano na niewielką różnicę głosów między zwycięskim kandydatem, który uzyskał mandat senatora, a kolejnym kandydatem.

W obu okręgach na drugim miejscu znalazł się kandydat KW PiS.

W okręgu senackim nr 100 różnica wyniosła 320 głosów przy ponad 136 tyś wszystkich oddanych głosów, a w okręgu nr 75 różnica między kandydatami wyniosła 2349 głosów na ponad 129 tyś oddanych głosów.

Pełnomocnik Wyborczy zwrócił też uwagę na liczbę głosów nieważnych o obu okręgach i tak w okręgu nr 100 głosów nieważnych było 3344, a w okręgu nr 75 liczba głosów nieważnych wyniosła 3749.

Zdaniem wnoszącego protest „z powyższego wynika, że ustalenie, iż część głosów zostało nieprawidłowo uznanych za nieważne, zaś w rzeczywistości powinny być one uznane jako głosy poparcia dla kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość decyduje o tym, że najwięcej głosów uzyskał kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość”.

W uzasadnieniach protestów zwrócono także uwagę na liczbę głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów. Pełnomocnik Wyborczy zauważa, że „Wiadomym jest, że potencjalnie, powyższa przyczyna nieważności głosu jest najczęstszym i najprostszym sposobem ewentualnych naruszeń w kwalifikowaniu głosów jako ważnych lub nieważnych”.

W ramach protestów, wnioskodawca złożył wnioski o oględziny kart wyborczych na rozprawie, porównanie kart wyborczych z protokołami poszczególnych komisji wyborczych, ponowne przeliczenie głosów na rozprawie oraz o umożliwienie wnioskodawcy wypowiedzenia się na rozprawie w szczególności, co do kart do głosowania, które zostały zakwalifikowane jako głosy nieważne.

W ocenie Pełnomocnika Wyborczego różnica w liczbie głosów w tych okręgach „jest na tyle znikoma, iż może uchodzić za pewien margines błędu, czy to w kwalifikowaniu głosów jako ważnych lub nieważnych, czy też błędów pisarskich w protokole, jak również zwykłych omyłek rachunkowych”.

Zdaniem wnioskodawcy, należy mieć na uwadze również ogólny podział stu mandatów senatorskich. „Wyniki wyborów do Senatu RP niemal po połowie dzielą Izbę Wyższą Parlamentu RP pomiędzy partię aktualnie sprawującą władzę, a opozycję. W tym stanie rzeczy, w słusznie rozumianym interesie społecznym, powszechnych, jest podjęcie dodatkowych działań weryfikujących poprawność ustalenia wyników głosowania na Senatora w okręgach wyborczych nr 100 i 75, gdzie o wyborze zadecydowała tak niewielka różnica głosów”.

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy zwrócił się do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Prokuratora Generalnego i Przewodniczących właściwych Okręgowych Komisji Wyborczych z prośbą o zajęcie stanowiska w terminie 5 dni.

Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Opinia powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów protestu, a w razie potwierdzenia zasadności zarzutów - ocenę, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów kodeksu miało wpływ na wynik wyborów.

Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

Komunikat z dnia 10 października 2019 r. w sprawie procedury wnoszenia i rozpoznawania przez Sąd Najwyższy protestów wyborczych 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 października 2019 r., godz. 15:08
Przejdź do początku