Komunikaty o sprawach

SN rozpoznając skargę nadzwyczajną w sprawie, w której wcześniej została oddalona kasacja, orzeka w składzie 5 sędziów i 2 ławników

11 października 2019 r.

​I NSNZP 1/19

​W dniu 10 października 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozstrzygnięciu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I NSNZP 1/19, podjął uchwałę następującej treści:

Oddalenie przez Sąd Najwyższy kasacji wniesionej od orzeczenia sądu powszechnego jest orzeczeniem wydanym w "toku postępowania" w rozumieniu art. 94 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym. W konsekwencji Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę nadzwyczajną wniesioną w takiej sytuacji procesowej w składzie 5 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 2 ławników Sądu Najwyższego.

Uchwała ta została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt I NSNk 1/18 do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu tego Sądu:

"Czy oddalenie przez Sąd Najwyższy kasacji wniesionej od orzeczenia sądu powszechnego, od którego została następnie wniesiona rozpoznawana skarga nadzwyczajna, oznacza, że Sąd Najwyższy oddalając kasację wydał orzeczenie w "toku postępowania" w rozumieniu art. 94 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, a w konsekwencji, że Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę nadzwyczajną wniesioną w takiej sytuacji procesowej w składzie 5 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 2 ławników Sądu Najwyższego, czy też, zgodnie z treścią art. 94 § 1 tej ustawy - w składzie 2 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 1 ławnika Sądu Najwyższego?".

Zagadnienie prawne dotyczyło sytuacji, w której wniesiona przez stronę kasacja została oddalona, następnie zaś wniesiono skargę nadzwyczajną. Sąd Najwyższy przyjął, że oddalenie kasacji wniesionej od orzeczenia sądu powszechnego jest orzeczeniem wydanym w „toku postępowania" w rozumieniu art. 94 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, a postępowanie kasacyjne powinno być potraktowane jako kontynuacja tej samej sprawy. Znajduje to bezpośrednie przełożenie na skład, w którym Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę nadzwyczajną w wyżej opisanej sytuacji procesowej.

W ustnych motywach wczorajszej uchwały Sąd Najwyższy zauważył, że "trudno byłoby przyjąć, że skargę nadzwyczajną rozpatruje dwóch sędziów SN i jeden ławnik, gdy kasację oddaliło trzech sędziów zawodowych SN".

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 października 2019 r., godz. 14:38
Przejdź do początku