Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty wyborcze

12 lipca 2019 r.

​I NSW 60/19

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kontynuował rozpoznawanie protestów wyborczych przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 26 maja 2019 r. Do dzisiaj wydano orzeczenia w odniesieniu do 50 protestów.

W odniesieniu do 7 protestów Sąd Najwyższy uznał zarzuty w nich podniesione za zasadne, zarzuty 3 protestów uznano za niezasadne, zaś 40 protestów pozostawiono bez dalszego biegu, wydano zarządzenia o ich zwrocie lub umorzono postępowanie z uwagi na cofnięcie protestu. Zarzuty protestów uwzględnionych nie miały w opinii Sądu Najwyższego wpływu na wynik wyborów.

W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło 59 protestów przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do rozpoznania pozostało 9 protestów.

Sąd Najwyższy na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów. W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego termin ten upływa w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 lipca 2019 r., godz. 13:12
Przejdź do początku