Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy o dopuszczalności nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji

10 lipca 2019 r.

​I NSZP 1/19

W dniu 9 lipca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I NSZP 1/19, przedstawionego do rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 12 lutego 2019 r., sygn. VII AGa 859/18, podjął uchwałę następującej treści:

Nałożenie na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji (art. 56 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. 2018, poz. 755 ze zm.) jest dopuszczalne także wtedy, gdy obowiązek ten można zrekonstruować z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących działalności koncesjonowanej.

W tej sprawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nałożył na koncesjonariusza karę pieniężną za naruszenie obowiązku koncesyjnego, zgodnie z którym „koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów i norm określonych w obowiązujących przepisach”. Deliktem, którego dopuścić się miał koncesjonariusz, było to, że „wprowadził [on] do obrotu olej napędowy, którego parametry nie odpowiadały normom tego paliwa określonym w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych”.

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznając apelację powoda wskazał na poważną wątpliwość ujawniającą się w orzecznictwie Sądu Najwyższego co do wykładni pojęcia „obowiązku wynikającego z koncesji”, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Obowiązek niewprowadzania do obrotu paliw ciekłych o parametrach niezgodnych z przepisami prawa przewidziany został bowiem nie tylko w koncesji, ale również w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660).

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że decydujące znaczenie dla wykładni pojęcia „obowiązek wynikający z koncesji” należy przypisać okoliczności, czy koncesja obejmuje określony obowiązek, a nie okoliczności, czy lub w jakim stopniu obowiązek koncesjonariusza można zrekonstruować także z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Decydująca jest bowiem formalna kwalifikacja obowiązku jako objętego koncesją i to, czy obowiązek dotyczy działalności koncesjonowanej, a nie inne okoliczności.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 lipca 2019 r., godz. 12:09
Przejdź do początku