Komunikaty o sprawach

Pytanie prejudycjalne przedstawione w sprawie III CZP 25/19 zostało przekazane do TSUE

27 czerwca 2019 r.

III CZP 25/19​

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesłane zostało pytanie prejudycjalne, które wyłoniło się w związku z rozpoznawaniem w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego dotyczącego istnienia orzeczenia wydanego w składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego mimo uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały Krajowej Rady Sądownictwa obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia tego urzędu, wstrzymania wykonania tej uchwały i niezakończenia postępowania przed NSA do chwili doręczenia aktu powołania.

„Czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii Europejskiej sąd, w którego jednoosobowym składzie zasiada osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego z rażącym naruszeniem reguł prawa Państwa Członkowskiego dotyczących powoływania sędziów, w szczególności polegającym na powołaniu tej osoby do pełnienia urzędu sędziego mimo uprzedniego zaskarżenia do właściwego sądu krajowego (Naczelnego Sądu Administracyjnego) uchwały organu krajowego (Krajowej Rady Sądownictwa) obejmującej wniosek o jej powołanie do pełnienia urzędu sędziego, mimo wstrzymania wykonania tej uchwały zgodnie z prawem krajowym oraz mimo niezakończenia postępowania przed właściwym sądem krajowym (Naczelnym Sądem Administracyjnym) przed doręczeniem aktu powołania?”

Sąd Najwyższy wniósł w tej sprawie o zastosowanie przez Trybunał Sprawiedliwości UE trybu przyspieszonego.

Pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE w sprawie sygn. III CZP 25/19 zostało przesłane do Trybunału w środę, 19 czerwca. ​

Uzasadnienie pytania prejudycjalnego (Postanowienie SN z dnia 21 maja 2019 r.)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 czerwca 2019 r., godz. 14:48
Przejdź do początku