Komunikaty o sprawach

Nie jest możliwy wniosek o wyłączenie sędziów niewyznaczonych do rozpoznania sprawy

8 maja 2019 r.

I NSPO 1/19

W dniu 8 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał wniosek o wyłączenie wszystkich (wymienionych z nazwiska) sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie z powodu wskazanych bliżej we wniosku okoliczności, które mogłyby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w sprawie. 

Sąd Najwyższy uznał – wbrew dotychczasowej praktyce sądów w tym zakresie – że przepis odnoszący się do sędziego wyłączonego z mocy prawa (art. 48 k.p.c.), jak i przepis dopuszczający wyłączenie sędziego z uwagi na zaistnienie okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności (art. 49 k.p.c.), odnosi się jedynie do sędziego wyznaczonego do rozpoznania określonej sprawy. 

Podstawy wyłączenia nie mają charakteru abstrakcyjnego – ich sens zmierza do zapewnienia prawidłowego rozpoznania sprawy w toku, nie zaś wskazywaniu sędziów, którzy potencjalnie (teoretycznie) nie mogliby rozpoznawać sprawy danej osoby. 

Wniosek zawierający żądanie wyłączenia sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego, jest niedopuszczalny. Konsekwencją niedopuszczalności wniosku jest jego odrzucenie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 maja 2019 r., godz. 15:01
Przejdź do początku