Komunikaty o sprawach

SN o prounijnej wykładni prawa krajowego

26 marca 2019 r.

​I NSZP 1/18

​W dniu 26 marca 2019 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt I NSZP 1/18 odmówił podjęcia uchwały.

W niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2018 r., sygn. akt VII AGa 1070/18, przedstawił zagadnienie prawne:

„Czy w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK, uznających zaniechanie przedsiębiorcy, mające miejsce przed 25 grudnia 2014r., za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, stanowiącą wprowadzającą w błąd nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 6 ust. 1 oraz art. 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i nakładających kary za naruszenie zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przewidzianą w art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r., przesłankę istotnego rzeczywistego lub potencjalnego zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta należy uznać za pozbawioną znaczenia dla oceny praktyki przedsiębiorcy bądź spełnioną mimo, że powód nie działał w celu istotnego zniekształcenia zachowania gospodarczego konsumentów?”.

Sąd Najwyższy stwierdził, że Sąd Apelacyjny nie przedstawił okoliczności wskazujących na istnienie poważnych wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie w kwestii poruszonej w zadanym pytaniu. Przypomniał, że Sąd Najwyższy wypowiadał się już na tle przepisu art. 4 u.p.n.p.r. w  wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 sygn. akt III SK 24/14.

W wyroku tym Sąd Najwyższy przyjął, że bezprawność zachowania przedsiębiorcy dopuszczającego się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumenta ma charakter obiektywny, niezależny od winy. Zwrócił także uwagę, że polskie brzmienie art. 2 lit. e Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z 11 maja 2005 r. odbiega od innych wersji językowych, które nie wskazują na to, że zachowanie przedsiębiorcy istotnie zniekształcające zachowania gospodarcze konsumentów muszą być podejmowane w celu znacznego ograniczania zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grabczyńska Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 marca 2019 r., godz. 11:53
Przejdź do początku