Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy przedstawił pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sadzie Najwyższym

7 lutego 2019 r.

​II DO 5/18

Komunikat Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy przedstawił pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sadzie Najwyższym

W dniu 7 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej rozpoznawał zażalenie obrońcy obwinionego prokuratora na zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji od orzeczenia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, wydanego po 3 kwietnia 2018 roku, a zatem po wejściu w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, wprowadzającej nowy model sądownictwa dyscyplinarnego prokuratorów.

Wskazanym zarządzeniem odmówiono przyjęcia kasacji obrońcy obwinionego prokuratora, uznając ją za niedopuszczalną z mocy prawa – stosownie do przepisów art. 122 pkt 13 ustawy o Sądzie Najwyższym oraz art. 163a § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze.

W związku z wątpliwościami natury konstytucyjnej, związanymi z zamknięciem obwinionemu drogi sądowej, to jest możliwości dochodzenia ochrony swoich praw przed niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem w rozumieniu art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, Sąd Najwyższy postanowił: 

I. na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483 ze zmianami) i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U.2016.2072) przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:

Czy przepisy art. 121 i art. 122 pkt 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5 ze zmianami), w zakresie, w którym wyłączają możliwość złożenia kasacji od prawomocnych orzeczeń Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, dotyczących deliktów dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 2018 roku, w których termin do wniesienia tejże kasacji upłynął po 3 kwietnia 2018 roku, są zgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

II. na podstawie art. 42 pkt 4 i 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zgłasza udział Sądu Najwyższego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym w oparciu o niniejsze pytanie prawne i wyznacza przedstawiciela Sądu Najwyższego w osobie SSN Pawła Zuberta.

II-DO-0005-18.pdfUzasadnienie postanowienia z dnia 7 lutego 2019 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lutego 2019 r., godz. 16:24
Przejdź do początku