Deklaracja dostępności

Sąd Najwyższy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Sądu Najwyższego.


Data publikacji strony internetowej: 2012-07-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-10-08

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
Niedostępne elementy i treści:

 • brak alternatywy tekstowej dla zdjęć zamieszczonych na stronie
 • brak informacji o rozmiarze dokumentów zamieszczonych na stronie
 • czcionka i formatowanie strony oraz zamieszczonych plików nie w pełni zgodne z wymaganiami dostępności
 • kontrast strony nie w pełni zgodny z wymaganiami dostępności

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-25
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Nikodem Rycko – koordynator do spraw dostępności

E-mail: N.Rycko@sn.pl
Telefon: 22 530 82 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Adres: Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
E-mail: sn@sn.pl
Po wyczerpaniu pozostałych możliwości, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia dla interesantów. Dwa z nich znajdują się od strony Placu Krasińskich. Położone są na poziomie chodnika, przez co wejście do Sądu nie wymaga pokonywania schodów, ani innych barier architektonicznych. Trzecie wejście prowadzi bezpośrednio z miejskiego parkingu podziemnego. Różnicę poziomów między parkingiem a wejściem można pokonać przy pomocy rampy o niewielkim nachyleniu, co umożliwia korzystanie z niej osobom na wózkach.
 2. Przy każdym wejściu oraz w innych miejscach na terenie całego budynku Sądu znajdują się pracownicy ochrony, którzy udzielają informacji interesantom, a w razie potrzeby mogą udzielić pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Budynek Sądu pozbawiony jest wewnętrznych barier architektonicznych. Na każdą kondygnację budynku można dostać się przy pomocy windy, dostępnej również dla osób korzystających z wózków.
 4. Sąd Najwyższy nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe tego rodzaju znajdują się natomiast na podziemnym parkingu miejskim, z którego prowadzi bezpośrednie wejście do budynku Sądu.
 5. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w toalecie znajdującej się bezpośrednio przy szatni dla interesantów znajdują się kabiny przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. 
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) w razie zgłoszenia takiej potrzeby z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

Przejdź do początku