Nota biograficzna - Grzegorz Żmij

Grzegorz Żmij

Grzegorz Żmij, ur. 10 stycznia 1972 r. w Katowicach, dr hab., profesor uczelni UŚ; naukowo specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowym prawie handlowym, międzynarodowym prawie walutowym, prawie europejskim, prawie cywilnym i arbitrażu.

Studia prawnicze ukończył w 1996 r. z wynikiem bardzo dobrym na WPiA UŚ w Katowicach. W l. 1996-1997 odbył podyplomowe studia w Uniwersytecie w Trewirze, ukończone z wynikiem celującym (summa cum laude) na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. dr. B. von Hoffmanna pracy magisterskiej Wahrungsrechtliche Probleme des vertraglichen Schadensersatzes unter besonderer Berücksichtigung der UNIDROIT Grundregeln der Internationalen Handelsverträge, opublikowanej w całości w „Zeitschriflt für Rechtsvergleichung" (1998, nr 1). W l. 1997-2001 ukończył studia doktoranckie na WPiA UŚ i na podstawie rozprawy Waluta świadczenia pieniężnego w międzynarodowym obrocie handlowym, napisanej pod kierunkiem prof. M. Pazdana otrzymał stopień doktora nauk prawnych. Praca doktorska uzyskała wyróżnienie w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa". Od 2001 r. pracował jako adiunkt, a obecnie, od 2019 r. nadal kontynuuje pracę naukową jako profesor uczelni na WPiA UŚ.

Odbył wiele zagranicznych staży naukowych i kwerend. W 2014 r., na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Firma w prawie prywatnym międzynarodowym, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W l. 2015-2019 kierował Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym na WPiA UŚ. Jest autorem i współautorem licznych opracowań naukowych, krajowych i międzynarodowych, poświęconych problematyce prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego, międzynarodowego prawa walutowego, prawa europejskiego, prawa cywilnego i arbitrażu.

Równolegle do pracy naukowej, w l. 1998-2002 odbył aplikację radcowską i po zdaniu egzaminu został wpisany na listę radców prawnych. Zawód ten wykonywał od 2002 r. do października 2018 r. Aktywnie uczestniczył w życiu samorządowym, m.in. pełniąc w l. 2013-2018 funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, opiekuna i wykładowcy aplikantów radcowskich. Wielokrotnie występował jako arbiter w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym, a w l. 2011-2018 sprawował funkcję wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Przejdź do początku