Nota biograficzna - Krzysztof Wiak

Krzysztof Wiak

Krzysztof Wiak, ur. 31 października 1969 r. w Puławach, dr hab., profesor KUL, kierownik Katedry Prawa Karnego KUL; naukowo specjalizuje się w prawie karnym.

Studia prawnicze ukończył w 1996 r. na KUL. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2000 r., a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi (wyróżnionej nagrodą MNiSzW).

Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego KUL; od 2010 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego KUL. W l. 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana, a w l. 2016-2018 - dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Jest członkiem instytucji naukowych i eksperckich, m.in. Papieskiej Akademii Życia w Rzymie, Rady Polityki Penitencjarnej, Rady Legislacyjnej, oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. „Studiów Prawniczych KUL", „Przeglądu Więziennictwa Polskiego", „Przeglądu Legislacyjnego", „Kultury Prawnej", „Review of Comparative Law", „Issues of Combating Crimes".

Prowadził badania i zajęcia oraz odbywał staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Perugii (2001), na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (2006-2007), na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (2017), na Uniwersytecie Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi (2018).

Jest autorem ponad 100 publikacji: monografii, artykułów, podręczników, komentarza do Kodeksu karnego i wydawnictw encyklopedycznych. Najważniejsze opracowania to: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym (2001), Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi (2009), Terrorism and Criminal Law (2012), Kodeks karny. Komentarz (6 wydań, ostatnie: 2019, współredaktor), Prawo karne (6 wydań, ostatnie: 2017, współredaktor).

Przejdź do początku