Nota biograficzna - Aleksander Stępkowski

Aleksander Stępkowski

Aleksander Bogusław Stępkowski, ur. 20 maja 1974 r. w Londynie, dr hab., profesor UW, kierownik Katedry Socjologii Prawa na WPiA UW; naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną, zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych.

W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem 44 LO w Warszawie, zaś w 1999 r. Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego prof. Leonarda Andrzeja Mroza. W 1995 r. od Board of Continuing Education University of Cambridge uzyskał Certificate in English and European Law. W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WPiA UW, zaś w 2001 r. studia doktoranckie, uzyskując stopień doktora nauk prawnych.

Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholieke Universiteit Leuven (2003).

W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie (2010). Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych wydawanych także w językach angielskim i francuskim.

Od 2012 r. tworzył Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego był pierwszym prezesem do chwili powołania w 2015 r. na funkcję podsekretarza stanu ds. prawnych traktatowych i praw człowieka w MSZ RP, którą to funkcję pełnił do końca sierpnia 2016 r.

Na urząd sędziego Sądu Najwyższego został powołany 20 lutego 2019 r. 15 maja 2020 r. Prezydent RP powierzył mu na podstawie art. 13a ustawy o Sądzie Najwyższym wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN.

26 maja 2020 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Manowska powołała go na stanowisko Rzecznika Prasowego SN.

Przejdź do początku