Nota biograficzna - Aleksander Stępkowski

Aleksander Bogusław Stępkowski, ur. 20 maja 1974 r. w Londynie, dr hab., profesor UW, kierownik Katedry Socjologii Prawa na WPiA UW; naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną, zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych.

W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem 44 LO w Warszawie, zaś w 1999 r. Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego prof. Leonarda Andrzeja Mroza. W 1995 r. od Board of Continuing Education University of Cambridge uzyskał Certificate in English and European Law. W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WPiA UW, zaś w 2001 r. studia doktoranckie, uzyskując stopień doktora nauk prawnych.

Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholieke Universiteit Leuven (2003).

W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie (2010). Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych wydawanych także w językach angielskim i francuskim.

Od 2012 r. tworzył Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego był pierwszym prezesem do chwili powołania w 2015 r. na funkcję podsekretarza stanu ds. prawnych traktatowych i praw człowieka w MSZ RP, którą to funkcję pełnił do końca sierpnia 2016 r.

Na urząd sędziego Sądu Najwyższego został powołany 20 lutego 2019 r.

Przejdź do początku