Nota biograficzna - Mirosław Sadowski

Mirosław Sadowski

Mirosław Sadowski, ur. 28 stycznia 1964 r. w Obornikach Śląskich, profesor zwyczajny nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne, od października 2018 r. Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1995-2018 radca prawny. Naukowo specjalizuje się dziedzinie islamskiego prawa rodzinnego, cywilnego i praw człowieka, historii gospodarczej, katolickiej nauki społecznej i doktryn politycznych i prawnych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na UWr, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na UWr. W latach 2000-2013 pracował jako adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Od 2013 r. jest profesorem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr we Wrocławiu, a od maja 2020 r. jest profesorem zwyczajnym. Był stypendystą Konrad Adenauer Stiftung (1991), Fridrich Ebert Stiftung (1993) i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994) Odbył staże naukowe na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

W latach 1992-1995 odbył aplikację radcowską, a następnie wykonywał zawód radcy prawnego we Wrocławiu (do 2018 r.). Był członkiem Okręgowej Rady Radców Prawnych we Wrocławiu (2001-2018), wicedziekanem OIRP we Wrocławiu (2013-2018), członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych (2013-2018) oraz ekspertem Ośrodka Badań Studiów i Legislacji przy Krajowej radzie Radców Prawnych. Był ekspertem Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2017-2018).

Opublikował cztery monografie.

Państwo w doktrynie papieża Leona XIII (2002),

Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005) (2010),

Małżeństwo w prawie islamu. Wprowadzenie (2015),

Islam. Religia i prawo (2017).

Współautor pięciu książek. Autor około 200 artykułów i opracowań naukowych. Czynne uczestnictwo (referat) w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Recenzent 3 rozpraw habilitacyjnych i 12 rozpraw doktorskich. Jest redaktorem naczelnym czasopism: Wrocławskie Studia Erazmiańskie i Acta Erasmiana. Był redaktorem naczelnym czasopisma Radca Prawny. Zeszyty Naukowe (2014-2018). Autor analiz, ekspertyz i opracowań dla instytucji państwowych.

Opiekun dwóch kół naukowych: Koła Doktryn Politycznych i Prawnych oraz Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultur Bliskiego Wschodu.

Przejdź do początku