Nota biograficzna - Adam Redzik

Adam Redzik

Adam Redzik, ur. 6 maja 1977 r. w Łukowie; dr hab., profesor UW; naukowo interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa porównawczego prywatnego, konstytucyjnego, międzynarodowego karnego, prawa penitencjarnego, historii prawa i historii nauki prawa, a także organizacji, historii i deontologii zawodów prawniczych.

Studia historyczne i prawnicze ukończył na KUL (seminarium z prawa handlowego prof. A. Szajkowskiego). W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, w 2007 r. stopień doktora nauk prawnych (UJ), a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (UJ).

W l. 2001-2005 był stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (staże na czołowych ukraińskich uniwersytetach); w 2007 i 2008 r. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; w 2017 r. stypendystą Fundacji Lanckorońskich do Londynu. Wyróżniony w 2009 r. w konkursie o stypendium tygodnika „Polityka". W tym samym roku był jednym z fundatorów Instytutu Allerhanda. W l. 2006-2010 wykładał w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku; w l. 2007-2013 na WPiA UKSW w Warszawie. Od 2008 r. pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Od 2015 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej UW.

W l. 2006-2018 był redaktorem prowadzącym czasopisma „Palestra", w ostatnich latach zastępcą redaktora naczelnego. W l. 2013-2018 był adwokatem. Od 2018 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma „Głos Prawa". Jest członkiem kilku gremiów naukowych i kolegiów redakcyjnych, m.in. Komisji Historii Nauki PAU, Rady Głównej Instytutu Allerhanda. Odznaczony m.in. Medalem 75-lecia misji Jana Karskiego.

Badania naukowe i kwerendy prowadził w ośrodkach naukowych w Hiszpanii, Izraelu, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie i Ukrainie. Opublikował kilkanaście książek oraz ponad 600 innych opracowań naukowych m.in. w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym", „Kwartalniku Prawa Prywatnego", „Palestrze", PiP, „Przeglądzie Sejmowym", „Rejencie", „Kwartalniku Historii Żydów Polskich", „Roczniku Lwowskim". Publikował też w dziennikach i tygodnikach: „Rzeczpospolita", „Dziennik Gazeta Prawna", „Tygodnik Powszechny", „Kurier Galicyjski".

Przejdź do początku