Nota biograficzna - Janusz Niczyporuk

Janusz Niczyporuk

Janusz Niczyporuk, ur. 6. stycznia 1964 r. w Lublinie, prof. dr hab., kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS; naukowo specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym.

Studia prawnicze odbył na WPiA UMCS w Lublinie w l. 1982-1987. W l. 1987-1989 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, zdając w 1989 r. egzamin sędziowski. Następnie ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, zdając w 1990 r. egzamin radcowski.

W 1996 r. Rada WPiA UMCS nadała mu stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych. Zagadnienia administracyjnoprawne. W 2007 r. ta sama Rada nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy Dekoncentracja administracji publicznej. W 2018 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk prawnych - w uznaniu osiągnięć naukowo-badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, w tym między innymi monografii Podmiotowość administracyjnoprawna.

Na jego osiągnięcia naukowo-badawcze składa się: 120 publikacji naukowych; udział w 7 projektach polskich i 2 międzynarodowych obejmujących badania naukowe oraz prace rozwojowe, w tym kierowanie 5 projektami; 6 staży naukowych i prowadzenie prac naukowych w zagranicznych instytucjach naukowych; wypromowanie 6 doktorów.

Na WPiA UMCS pracuje od 1987 r., początkowo w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, a później w Katedrze Postępowania Administracyjnego, którą kieruje od 2007 r.

Przejdź do początku