Nota biograficzna - Elżbieta Karska

Elżbieta Karska

Elżbieta Karska, ur. 13 września 1977 r. we Wrocławiu, dr hab., dr h.c. mult., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2010 r. kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW oraz od 2019 r. dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW. W latach 2015-2019 dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW. Jej aktywność naukowa koncentruje się na prawie międzynarodowym, prawie europejskim oraz prawie ochrony praw człowieka. Członek International Law Association (ILA).

W 2001 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też w 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa (z wyróżnieniem) na podstawie rozprawy pt. Zbieżność a komplementarność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych i sądów krajowych, a w 2010 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych w językach polskim, angielskim i innych, w tym artykułów m.in. w: „International Community Law Review”, „Kwartalniku Prawa Publicznego”, “Polish Yearbook of International Law”, “Polish Review of International and European Law”, “Espaco Juridico | Journal of Law”, „Studia Iuridica”, “Białostockich Studiach Prawniczych”, „Przeglądzie Sejmowym”, „Przeglądzie Prawa i Administracji”, „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego”, “Jurisprudencija”, „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”, „Przeglądzie Prawa Publicznego”, „Prokuraturze i Prawie”, ”Studiach Prawniczych”, „Biuletynie Informacyjnym Rady Europy”, „Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym”, „Międzynarodowym Prawie Humanitarnym”, “Internal Security”, „Науковий вісник Ужгородського національного університету”, „Zeszytach Prawniczych Biura Analiz Sejmowych” oraz „Prawie i Więzi”.
Jest członkiem rad naukowych i komitetów redakcyjnych szeregu czasopism naukowych, w tym m.in.: „Polskiego Rocznika Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, „Problemów Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, „Polskiego Przeglądu Stosunków Międzynarodowych”, „Polish Review of International and European Law”, „Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”, „Finance India”, „Stosunków Międzynarodowych – International Relations”, „Kwartalnika Prawa Publicznego”, „Ruchu Pedagogicznego”, „Przeglądu Legislacyjnego”, „Equilibrium” oraz „International Community Law Review”.
Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006-2007) i Ruhr-Universität Bochum (2005), laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2005) i Nagrody „Kwartalnika Prawa Publicznego” (2002), kilkakrotnie otrzymywała nagrody rektorskie, w tym: Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2005, 2008), Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015, 2017) oraz Rektora Ukraińskiego Instytutu Humanistycznego w Buczy (2016), a także Nagrodę Prezydenta Uniwersytetu Narodowego „Odeska Akademia Prawa” (2020).
Kilkanaście zagranicznych uniwersytetów i innych instytucji naukowych nagrodziło prof. Elżbietę Karską akademickimi tytułami honorowymi, tj. tytułami honorowego akademika (1), honorowego profesora (3) i doktora honoris causa (8), w tym m.in.: Honorowego Akademika – Honorowego Członka Gruzińskiej Akademii Nauk Kryminologicznych, profesora honorowego Uniwersytetu w Lusace oraz doktora honoris causa Kaukaskiego Uniwersytetu Międzynarodowego.
Przejdź do początku