Nota biograficzna - Marek Dobrowolski

Marek Dobrowolski

Marek Dobrowolski, ur. 1 stycznia 1969 r. w Garwolinie, dr hab., pracownik naukowy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; naukowo specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

W 1995 r. ukończył studia prawnicze na KUL. Od tego czasu związany z KUL. W 2002 r. uzyskał na KUL stopień doktora nauk prawnych (na podstawie rozprawy Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym), a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (na podstawie rozprawy Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unia Europejską).

W l. 1998-2000 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Rządowym Centrum Legislacji; w l. 2000-2006 w Instytucie Pamięci Narodowej; w l. 2006-2008 był ekspertem ds. legislacji w Kancelarii Sejmu. W l. 2017-2018 członek zespołu ds. referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji działającego przy Kancelarii Prezydenta RP. Od 2016 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (XII i XIII kadencja); członek Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy".

Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym monografii, artykułów naukowych, glos oraz opinii prawnych. Publikował m.in. w PiP, „Przeglądzie Sejmowym", „Zeszytach Prawniczych BAS", a także w „Dzienniku Gazecie Prawnej" i „Rzeczpospolitej".

Przejdź do początku