Nota biograficzna - Tomasz Demendecki

Tomasz Demendecki, ur. 2 kwietnia 1976 r. w Dołhobyczowie, dr hab., profesor UMCS, członek Kolegium SN; naukowo specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, w tym międzynarodowym i porównawczym oraz w ustroju organów ochrony prawnej.

Ukończył studia prawnicze na UMCS w Lublinie. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2016 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (UMCS). Od 2001 r. zatrudniony na WPiA UMCS, od 2018 r. na stanowisku profesora w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Mińsku, Pilznie, Wilnie, Lwowie.

W l. 2014-2018 komornik sądowy i członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej (2014-2017). Od 2012 r. był też adwokatem.

W l. 2012-2015 członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; w l. 2013-2015 ekspert ds. prawa gospodarczego i energetycznego, prawa materialnego i procesowego cywilnego, prawa porównawczego (UE, WNP) Business Centre Club w Warszawie; w 2007 r. ekspert w komisji międzyresortowej ds. wolności działalności gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W l. 2007-2014 członek organów nadzorczych i zarządzających podmiotów gospodarczych komunalnych i z udziałem Skarbu Państwa. Od 2010 r. ekspert i recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a od 2016 r. recenzent MNiSzW (Diamentowy Grant).

Opublikował kilka monografii, podręczników akademickich i komentarzy oraz ponad sto innych opracowań naukowych, w tym artykułów i glos. Jest członkiem redakcji kilku czasopism naukowych krajowych i zagranicznych. Publikował m.in. w „Europejskim Przeglądzie Sądowym", „Palestrze", „Przeglądzie Sądowym", „Rejencie". Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Przejdź do początku