Nota biograficzna - Leszek Bosek

Leszek Bosek.jpg

Leszek Bosek, ur. 4 marca 1977 r. w Bolesławcu, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kolegium Sądu Najwyższego i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, prezes Prokuratorii Generalnej RP (2016-2018); naukowo specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie cywilnym, prawie europejskim i prawie medycznym.

W 2002 r. ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW. W 2006 r. na WPiA UW uzyskał stopień doktora nauk prawnych (na podstawie pracy Bezprawie legislacyjne w prawie polskim: problemy odpowiedzialności odszkodowawczej, napisanej pod kierunkiem prof. M. Safjana), zaś w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (na podstawie rozprawy Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, 2012).

W l. 2008-2015 adiunkt, od 2015 r. profesor w Katedrze Prawa Cywilnego na WPiA UW. W l. 2009-2015 pracował w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Obecnie kierownik Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii UW.

Odbył staże naukowe i prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Katolickim Uniwersytecie Leuven, Cardiff School of Law oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2005 r. był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W l. 2002-2006 - radca ds. orzecznictwa w Biurze TK; w l. 2006-2011 - radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; w l. 2011-2016 - naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w BAS. Jako Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa współtworzył ustawę z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej RP. Jako Prezes Prokuratorii Generalnej RP opiniował projekty legislacyjne o istotnym znaczeniu dla państwa. Nadzorował ponad 7000 spraw sądowych i arbitrażowych. W sprawach o szczególnym znaczeniu osobiście wykonywał zastępstwo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa przed SN, TSUE, przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, a także współredaktorem sześciotomowej serii System Prawa Medycznego, ukazującej się od 2017 r. oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I-II (współredaktor prof. M. Safjan), 2016. Publikował m.in. w czasopismach „Forum Prawnicze", „Europejski Przegląd Sądowy”, PiP, „Europarecht”, „European Journal of Health Law", PS, „Kwartalnik Prawa Prywatnego", OSP i „Przegląd Sejmowy".

Przejdź do początku