Najnowsze orzeczenia

 • I KZP 16/14

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 30 września 2014 r.

  Czy wobec treści art. 129b ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U z 2012, poz. 1137), po zmianie art. 17§3 k.p.w., z dniem 31 grudnia 2010r. straż gminna (miejska) uzyskała uprawnienie oskarżyciela publicznego w ujawnionych w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających sprawach o wykroczenie z art. 96§3 k.w.?​

  I-KZP-0016_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r.

  Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.

  I-KZP-0016_14.pdfUzasadnienie

  Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej
 • III CZP 88/13

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 15 maja 2014 r.

  Czy „pokrzywdzenie” skarżącego orzeczeniem (gravamen), względnie interes prawny w zaskarżeniu stanowi przesłankę dopuszczalności środka zaskarżenia, a jeżeli tak, to czy owo pokrzywdzenie (interes prawny) polega na różnicy między zgłoszonym wcześniej żądaniem a żądaniem uwzględnionym w sentencji rozstrzygnięcia, czy też występuje także wtedy, gdy zaskarżone orzeczenie jest wprawdzie zgodne z żądaniem skarżącego jednakże nie zapewnia mu wszystkich możliwych korzyści, mimo użycia właściwie dobranego, przewidzianego przez prawo środka procesowego lub nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, w sposób który podważa jego stabilność?​

  III-CZP-0088_13_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.

  Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że  interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka.

  Przejdź do bazy orzeczeń

  Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej
Przejdź do początku