Najnowsze orzeczenia

I KZP 20/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 września 2014 r.

​Czy z treści artykułu 91 § 3 kk wynika nakaz orzekania w wyroku łącznym jednej kary w miejsce kar prawomocnie orzeczonych w dwóch  lub więcej wyrokach za przestępstwa należące do określonego w art. 91 § 1 kk ciągu przestępstw czy też przepis ten wyznacza  jedynie górną granicę orzekanej w wyroku łącznym kary, łączącej kary wymierzone w różnych wyrokach za przestępstwa należące do ciągu przestępstw?

I-KZP-0020_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r.

Kara orzekana wyrokiem łącznym na podstawie art. 91 § 3 k.k. w sytuacji, gdy sprawca został skazany dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa należące do ciągu przestępstw określonego w art. 91 § 1 k.k., jest karą łączną, której podstawę stanowią kary z osobna wymierzone za te przestępstwa. Dolną granicą tej kary jest najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, a górną – suma tych kar, która jednak nie może przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, przewidzianego w przepisie, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje.

I-KZP-0020_14.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 października 2014 r., godz. 15:52
Przejdź do początku