Najnowsze orzeczenia

I KZP 19/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 października 2014 r.

1. Jak należy rozumieć wyrażenia "inny organ państwowy" oraz "inna instytucja państwowa" zawarte w art. 115 § 13 pkt. 4 i 6 k.k., jaki jest wzajemny zakres obu tych pojęć;

2. Czy Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej Ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2006 r. Nr 104 poz. 711) jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k.​?

I-KZP-0019_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 30 października 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

TEZA: ​Jeśli umorzono postępowanie przygotowawcze z powodu braku znamion czynu zabronionego w czynie o kumulatywnej kwalifikacji prawnej, stanowiącym przedmiot tego postępowania (art. 17§1 pkt 2 k.p.k.), to uwzględnienie zarzutu naruszenia prawa materialnego zawartego w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu, przesądzi o treści rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym wtedy tylko, gdy zarzut dotyczy znamion typizujących przestępstwo, którego termin przedawnienia nie upłynął.

I-KZP-0019_14.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 października 2014 r., godz. 11:05
Przejdź do początku