Najnowsze orzeczenia

I KZP 17/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 września 2014 r.

Czy użyte w art. 339 § 5 k.p.k. w zw. z art. 464 § 1 k.p.k. sformułowanie: "Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział w posiedzeniach wymienionych w (..)  § 3 pkt 6" w odniesieniu do posiedzeń sądu odwoławczego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na zabezpieczenie majątkowe oznacza: "mają prawo wziąć udział" w posiedzeniach wymienionych art. 339 § 3 pkt 6 k.p.k., stosownie do unormowania zawartego w przepisie art. 96 § 1 k.p.k. czy też oznacza: "mają one prawo wziąć udział w posiedzeniu, jeżeli się stawią" w rozumieniu przepisu art. 96 § 2 k.p.k.​?

I-KZP-0017_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

TEZA: ​Zawarte w art. 339 § 5 k.p.k. sformułowanie „strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 oraz w § 3 pkt 1, 2 i 6” oznacza, że wymienieni uczestnicy postępowania mają prawo do udziału w tych posiedzeniach z uwagi na to, że „ustawa tak stanowi” (art. 96 § 1 k.p.k.). Zaskarżenie orzeczenia wydanego przez organ pierwszej instancji, zgodnie z art. 464 § 1 k.p.k. rodzi ich uprawnienie do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego.

I-KZP-0017_14.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 października 2014 r., godz. 15:51
Przejdź do początku