Oferty pracy w Sądzie Najwyższym

Ogłoszenie o "Naborze na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Gospodarczym"

29 lipca - 14 sierpnia 2020 r.

Podstawowe obowiązki:

Planowanie i zapewnienie zaopatrzenia w materiały oraz realizacja zakupów; 
Przyjmowanie dostaw oraz ich odbiór w różnych lokalizacjach wraz z ich dystrybuowaniem                     do dysponentów;
Kompleksowa obsługa umów Biura Gospodarczego ID SN; 
Przyjmowanie zapotrzebowania na materiały, części zamienne oraz wystawianie dowodów rozchodu i przychodu
Przyjmowanie ilościowe i jakościowe oraz wydawanie materiałów w oparciu o odpowiednią dokumentację, prowadzenie kartoteki przychodów i rozchodów zgodnie z ustalonymi zasadami; 
Zabezpieczenie prawidłowego przechowywania znajdujących się w magazynie materiałów; 
Prowadzenie ewidencji majątku ID SN i dokumentacji związanej z jej obrotem wraz 
ze znakowaniem; 
Nadzór nad wyjazdami służbowymi kierowców; 
Nadzór nad dokumentacją w zakresie przejazdów służbowych wraz z rozliczaniem; 
Realizacja zadań Biura Gosdpodarczego przy wykorzystaniu pojazdu służbowego. 

Do umiejętności i wymagań, których oczekuje się od tego stanowiska należą:

Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe;
Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w administracji;   
Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z ewidencją majątku,  zaopatrzeniem, realizacją zamówień;   
Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office 
Prawo jazdy kat. B; 
Kreatywność;
Sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków; 
Samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań;

Oferta powinna zawierać:

CV i list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (m. in. kursy, szkolenia);
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw   publicznych podpisane własnoręcznie przez kandydata; 
pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na dane stanowisko [art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, RODO)] 
w brzmieniu: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy pl. Krasińskich 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach, innych niż wskazane w przepisach art. 22¹ §1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Inspektora w Biurze Gospodarczym w Sądzie Najwyższym Izbie Dyscyplinarnej.

Dokumenty należy złożyć do 21 sierpnia 2020 r.:
przesyłając pocztą na adres Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna Biuro Kadr, pl. Krasińskich 2/4/6,
00-951 Warszawa, 
lub
na adres e-mail: I.Sedek@sn.pl 
Zastrzega się kontakt z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, co następuje:
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z naborem na wolne stanowisko inspektora jest Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie (00-950) przy Placu Krasińskich 2/4/6, z którym można skontaktować się listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@sn.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w ramach platformy ePUAP.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się listownie, pod adresem administratora danych albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres e mail: iod@sn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec Pani/Pana osoby zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Biurze Gospodarczym, a po jego zakończeniu – w celach archiwalnych lub w celu obrony przed roszczeniami. W zakresie obejmującym imię i nazwisko, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Pani/Pana dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
a) w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 221 § 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 684  ze zm. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 537 ze zm., w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 2019 r., poz. 825 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
b) w pozostałym zakresie – jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6. W przypadku przekazania przez Panią/Pana z własnej inicjatywy innych danych osobowych niż wyżej wymienione, w tym szczególnych kategorii danych osobowych wskazanych w art. 9ust. 1 RODO, podstawą prawną ich przetwarzania będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z art. 221a – 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Zgoda nie może odnosić się do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art.10 RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w innych lub kolejnych naborach, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
8. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym administratorom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jeżeli ich ujawnienie będzie związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym (np. Ministrowi Cyfryzacji administrującemu platformą ePUAP; operatorom usług pocztowych; podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora świadczącym usługi informatyczne i serwisującym systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych
10. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres trwania naboru, tj. do momentu wybrania kandydata do zatrudnienia, a następnie przez okres 3 miesięcy. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla obrony przez roszczeniami, dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia naboru. Po upływie wyżej wymienionych okresów, w przypadku niewybrania Pani/Pana kandydatury do zatrudnienia, dane osobowe będą usunięte z wyjątkiem Pani/Pana imienia i nazwiska, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie wynikało z odrębnych przepisów prawa. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą podlegały obowiązkowi dalszego ich przechowywania przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) oraz zgodnie zobowiązującą instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, dostępnym na stronie internetowej administratora danych. 
11. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
12. W związku z art. 17 ust. 3 lit. d i e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych.
13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 ppkt 1 – 4, należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
14. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.Przejdź do początku