Oferty pracy w Sądzie Najwyższym

Ogłoszenie o "Naborze na wolne stanowisko analityka ds. statystyk sądowych "

22 lipca - 14 sierpnia 2020 r.

Podstawowe obowiązki:
• Planowanie i organizowanie przebiegu zbierania danych statystycznych;
• Analiza danych statystycznych;
• Przygotowywanie raportów danych i statystyk;
• Segmentacja danych w zależności od przyjętego modelu/kryterium;
• Weryfikacja poprawności danych;
• Przygotowywanie mechanizmów do raportowania danych;

Do umiejętności i wymagań, których oczekuje się od kandydata należą:

• Wykształcenie wyższe (mile widziane prawo lub ekonomia);
• Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku pracownika sądowego związanego
z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz znajomością postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, wojskowymi lub Sądem Najwyższym;
• Profesjonalna obsługa MS Excel, Access;
• Analityczny umysł, umiejętność koncentracji;
• Samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań;

Oferta powinna zawierać:

• CV i list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych podpisane własnoręcznie przez kandydata;

Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na dane stanowisko [art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, RODO)] w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy pl. Krasińskich 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach, innych niż wskazane w przepisach art. 22¹ §1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stanowisko analityka ds. statystyk sądowych w Sądzie Najwyższym Izbie Dyscyplinarnej".

 

Dokumenty należy złożyć do 14 sierpnia 2020 r.:
przesyłając pocztą na adres Sąd Najwyższy, Izba Dyscyplinarna, Biuro Kadr, pl. Krasińskich 2/4/6,
00-951 Warszawa,
lub
na adres e-mail: I.Sedek@sn.pl
Zastrzega się kontakt z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, co następuje:
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z naborem na wolne stanowisko analityka ds. statystyk sądowych jest Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie (00-950) przy Placu Krasińskich 2/4/6, z którym można skontaktować się listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@sn.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w ramach platformy ePUAP.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się listownie, pod adresem administratora danych albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres e mail: iod@sn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec Pani/Pana osoby zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko analityka ds. statystyk sądowych, a po jego zakończeniu – w celach archiwalnych lub w celu obrony przed roszczeniami. W zakresie obejmującym imię i nazwisko, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Pani/Pana dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
a) w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 221 § 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 684  ze zm. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 537 ze zm., w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 2019 r., poz. 825 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) w pozostałym zakresie – jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6. W przypadku przekazania przez Panią/Pana z własnej inicjatywy innych danych osobowych niż wyżej wymienione, w tym szczególnych kategorii danych osobowych wskazanych w art. 9ust. 1 RODO, podstawą prawną ich przetwarzania będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z art. 221a – 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Zgoda nie może odnosić się do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art.10 RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w innych lub kolejnych naborach, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
8. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym administratorom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jeżeli ich ujawnienie będzie związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym (np. Ministrowi Cyfryzacji administrującemu platformą ePUAP; operatorom usług pocztowych; podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora świadczącym usługi informatyczne i serwisującym systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych
10. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres trwania naboru, tj. do momentu wybrania kandydata do zatrudnienia, a następnie przez okres 3 miesięcy. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla obrony przez roszczeniami, dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia naboru. Po upływie wyżej wymienionych okresów, w przypadku niewybrania Pani/Pana kandydatury do zatrudnienia, dane osobowe będą usunięte z wyjątkiem Pani/Pana imienia i nazwiska, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie wynikało z odrębnych przepisów prawa. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą podlegały obowiązkowi dalszego ich przechowywania przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) oraz zgodnie zobowiązującą instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, dostępnym na stronie internetowej administratora danych.
11. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
12. W związku z art. 17 ust. 3 lit. d i e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych.
13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 ppkt 1 – 4, należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
14. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Przejdź do początku