Komunikaty o sprawach

SN oddalił skargę Komitetu Wyborczego Ślonzoki Razem na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego złożonego w związku z udziałem w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych

25 listopada 2020 r.

I NSW 5930/20​

25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddalił skargę Komitetu Wyborczego Ślonzoki Razem na uchwałę PKW nr 235/2020 z 28 września 2020 r. o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych związanych z udziałem w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych 13 października 2019 r.

W uchwale PKW zarzuciła, że w czasie kampanii wyborczej w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem naruszył reguły finansowania. Zdaniem PKW, wszystkie środki wydatkowane przez Komitet w okresie sprawozdawczym zostały pozyskane z naruszeniem wymogów Kodeksu wyborczego. Wszystkie bowiem środki wydatkowane w czasie kampanii pochodziły z rachunku bankowego partii Ślonzoki Razem, a nie z rachunku Funduszu Wyborczego.

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska PKW, że zachodziły obligatoryjne podstawy do odrzucenia spornego sprawozdania finansowego Komitetu. Sąd Najwyższy podkreślił, że finansowanie kampanii wyborczej oparte jest na wydzieleniu i kontroli środków własnych komitetów wyborczych. Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z wyborami muszą być pokrywane z ich źródeł własnych. Obowiązuje tu zasada jawności i przejrzystości finasowania. Zgodnie z wymogami kodeksowymi (art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego) środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii. Oznacza to, że właścicielem rachunku bankowego może być wyłącznie komitet wyborczy. Właścicielem rachunku bankowego, na którym mają być gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego, nie może być natomiast partia polityczna. Obowiązek gromadzenia środków finansowych komitetu wyborczego wyłącznie na jednym rachunku bankowym i to takim, którego właścicielem jest określony komitet, przekłada się na realizację zasady jawności finansowania kampanii wyborczej i działalności politycznej, a także kontroli legalności gospodarki finansowania komitetów wyborczych.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy oddalił skargę Komitetu na sporną uchwałę.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 listopada 2020 r., godz. 15:02
Przejdź do początku