Komunikaty o sprawach

SN oddalił skargę na uchwałę PKW w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Voigta w wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

10 czerwca 2020 r.

​I NSW 59/20

​W dniu 10 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzygnął skargę złożoną przez Pełnomocnika Wyborczego KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Voigta (sprawa o sygn. akt I NSW 59/20) na uchwałę PKW Nr 152/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Voigta w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Jako powód odmowy rejestracji powyższego komitetu, PKW wskazała niedołączenie do zawiadomienia wykazu podpisów 1 000 obywateli udzielających poparcia kandydatowi. Termin dokonania zawiadomienia upłynął w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 16:15 i niedopuszczalne było po jego upływie usunięcie wady zawiadomienia.

Sąd Najwyższy uznał, iż w świetle art. 229 k.wyb. i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrządzonych w 2020 r. z możliwością głosowani korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979) istotne w sprawie było rozstrzygnięcie, czy zawiadomienie pełnomocnika wyborczego KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Voigta skierowane do PKW w dniu 4 czerwca 2020 r. było zawiadomieniem o utworzeniu komitetu wyborczego, czy też zawiadomieniem PKW o uczestnictwie w wyborach albowiem skutek obu zawiadomień w zasadzie jest ten sam, lecz inne są ich wymogi formalne.

Sąd Najwyższy zwrócił przy tym uwagę, że w świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach może być dokonane wyłącznie przez komitet wyborczy działający w tym samym składzie, co komitet wyborczy utworzony w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., a nie ulega wątpliwości, że skład osoby komitetu, o którym mowa w zawiadomieniu z dnia 4 czerwca 2020 r. był inny od poprzedniego.

Okoliczności sprawy oraz przytoczone przepisy w ocenie Sądu Najwyższego doprowadziły do wniosku, że zawiadomienie skierowane do PKW w dniu 4 czerwca 2020 r. było zawiadomieniem o utworzeniu komitetu wyborczego. Z tego też względu konieczne było dołączenie do zawiadomienia, wszystkich elementów, o których mowa w art. 299 k.wyb. w tym wykazu co najmniej 1 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu RP i popierających kandydata. Słusznie zatem PKW postanowiła o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu ww. komitetu wyborczego, z uwagi na brak wykazu podpisów co najmniej 1000 obywateli.

Odnosząc się do zarzutu nierównego traktowania KW Andrzeja Voigta z innymi komitetami, które w dokumentach rejestracyjnych dopuściły się uchybień, a które PKW wezwała do usunięcia wad zawiadomienia Sąd Najwyższy, zwrócił uwagę, że odmienny był przedmiot zaskarżonej uchwały (zawiadomienie o utworzeniu komitetu), a inny przytoczonych przez skarżącą uchwał (zawiadomienie PKW o uczestnictwie w wyborach). Ponadto ze względu, iż termin dokonania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upłynął w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 16:15, niedopuszczalne i niewykonalne było po upływie terminu usunięcie wady zawiadomienia.

Uzasadnienie postanowienia SN w sprawie I NSW 59/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 czerwca 2020 r., godz. 9:12
Przejdź do początku