Komunikaty o sprawach

SN udzielił zabezpieczenia w związku z wystąpieniem w dniu 18 grudnia 2019 r. z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE

22 stycznia 2020 r.

​V CSK 347/19

Aktualizacja 22 stycznia 2020 r. - publikacja uzasadnienia

Uzasadnienie postanowienia SN z dnia 20 stycznia 2020 r.


W dniu 20 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. V CSK 347/19 udzielił zabezpieczenia z urzędu w związku z wystąpieniem w dniu 18 grudnia 2019 r. z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Treść zabezpieczenia jest następująca:

na podstawie art. 732 w zw. z art. 755 § 1 k.p.c. w zw. z art. 179 § 3 k.p.c. w zw. z art. 267 akapit 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zw. z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, a także w zw. z art. 178 ust. 1, art. 180 ust. 1 oraz art. 183 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do czasu rozstrzygnięcia kwestii wstępnej po udzieleniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) odpowiedzi na pytania prawne (prejudycjalne) zawarte w postanowieniu Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2019 r. oraz podjęcia dalszych czynności przez Sąd Najwyższy w niniejszym składzie, które Sąd ten uzna za konieczne w następstwie oraz w związku z rozstrzygnięciem (odpowiedzią) TSUE lub z czynnościami jego organów, w celu zapewnienia tymczasowej ochrony sądowej praw gwarantowanych w porządku prawnym Unii,

I.    pomija przepisy ustawowe oraz przepisy aktów niższej rangi i nakazuje pomijać ich stosowanie w zakresie, w jakim stałoby to na przeszkodzie osiągnięciu powyższego celu, a w związku z tym w szczególności:

1.  zawiesza, w zakresie wskazanym w pkt II-III, stosowanie:

a)  art. 82-84 oraz art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.),

b)  odpowiednich znajdujących zastosowanie lub mających być zastosowanymi w postępowaniu przed Sądem Najwyższym albo innym właściwym sądem, także związkowo, przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w tym art. 45, art. 48, art. 49, art. 52, art. 189, art. 379, art. 388, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398[15], art. 412-413, art. 424[10], art. 424[11] § 2 k.p.c.,

— niezależnie od zmian tych przepisów, które wejdą w życie po wydaniu niniejszego postanowienia, jak również ewentualnie innych, później wydanych odpowiednich przepisów, obejmujących tożsame kompetencje i tryb postępowania, w zakresie, w jakim wydane na ich podstawie:

ba) uchwała, wyrok lub postanowienie Sądu Najwyższego obejmowałyby rozstrzygnięcie w zakresie uznania sędziego Sądu Najwyższego za osobę podlegającą wyłączeniu, osobę nieuprawnioną, a także w zakresie uznania sprzeczności z przepisami prawa składu tego Sądu, w szczególności na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c. oraz art. 741 k.p.c., w związku z postępowaniem, w którym został wybrany jako kandydat na urząd sędziego, a także powołany sędzia Sądu Najwyższego,

bb) uchwała, wyrok lub postanowienie Sądu Najwyższego mogłyby w jakikolwiek inny sposób, choćby pośrednio, podważać ważność postępowania lub skuteczność czynności Sądu w sprawie w niniejszym składzie,

bc) jakiekolwiek orzeczenie, w tym uchwała, wyrok lub postanowienie Sądu Najwyższego, prowadziłoby do umorzenia postępowania, zmiany składu w związku ze sposobem jego wyboru jako kandydata do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, do rozpoznawania zagadnień prawnych dotyczących skuteczności powołania sędziego Sądu Najwyższego, do oceny i zmiany składu, który podjął czynności mające wpływ na postępowanie w niniejszej sprawie, a także sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który uczestniczył w składzie, który wydał wyrok z 28 lutego 2019 r. sygn. akt I ACa 1310/18,

bd) rozstrzygnięcie jakiegokolwiek sądu dotyczyłoby ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który uczestniczył w składzie, który wydał wyrok z 28 lutego 2019 r. sygn. akt I ACa 1310/18, z uwagi na okoliczności faktyczne lub prawne wyboru jako kandydata do pełnienia urzędu sędziego, w zakresie objętym choćby jednym z pytań prawnych (prejudycjalnych), z którymi Sąd Najwyższy wystąpił do TSUE postanowieniem z 18 grudnia 2019 r.,

2.  zawiesza stosowanie § 15 oraz § 83a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2018 r., poz. 660 z późn. zm.), oraz innych odpowiednich przepisów Regulaminu Sądu Najwyższego, a także ewentualnie przepisów tego Regulaminu, przyjętych po dniu wydania niniejszego postanowienia, obejmujących tożsame kompetencje i tryb postępowania, w zakresie, w jakim Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej lub jakikolwiek inny organ Sądu Najwyższego, byłby na ich podstawie upoważniony do podejmowania czynności organizacyjnych, w tym do wyznaczania składu Sądu Najwyższego, o ile uniemożliwiałyby lub utrudniały osiągnięcie skutków, o których mowa w pkt III,

3.  zawiesza stosowanie art. 203 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 398[21] k.p.c., w zakresie skuteczności cofnięcia skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt V CSK 347/19,

II.   Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt I.1 oraz I.3, obejmuje zawieszenie stosowania przepisów będących podstawą prawną uchwał, także o mocy zasady prawnej, wyroków lub postanowień, które miałyby zostać podjęte po wydaniu niniejszego postanowienia, w składach z udziałem osób, których wyboru jako kandydatów lub powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego sądu powszechnego dotyczą pytania prawne zawarte w postanowieniu Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2019 r., choćby powołania te jedynie poprzedzały powołanie na urząd sędziego Sądu Najwyższego;

III.  Zabezpieczenie, o których mowa w pkt I.1-I.3, obejmuje zawieszenie stosowania odpowiednich przepisów w zakresie, w jakim wykonanie określonych w nich kompetencji lub uprawnień uniemożliwiałoby lub utrudniało otrzymanie przez Sąd Najwyższy w niniejszym składzie odpowiedzi TSUE na pytania prawne (prejudycjalne) zawarte w postanowieniu Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2019 r., uniemożliwiałoby lub utrudniało dokonanie przez Sąd Najwyższy w jakimkolwiek składzie wykładni w zgodzie z odpowiedzią TSUE, bądź też uniemożliwiałoby lub utrudniało podjęcie przez Sąd Najwyższy kolejnych czynności w zgodzie z odpowiedzią lub innym rozstrzygnięciem TSUE., a także z czynnościami jego organów lub na skutek ich wydania, które Sąd Najwyższy uzna za konieczne;

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lutego 2020 r., godz. 9:40
Przejdź do początku