Komunikaty o sprawach

​Podstawą żądań zmiany przebiegu służebności przesyłu jest art. 291 k.c.

26 lipca 2017 r.

​III CZP 28/17

W dniu 26 lipca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 28/17, podjął uchwałę następującej treści:

W sprawie z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących urządzeń przesyłowych nie jest dopuszczalne ustanowienie służebności przesyłu według innego przebiegu niż istniejący.

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt II Ca 830/16:

"Czy w postępowaniu z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącego urządzenia przesyłowego dopuszczalne jest ustanowienie służebności według innego przebiegu niż istniejący i nakazanie przeniesienia urządzenia?"

Sąd Najwyższy przypomniał, że celem wprowadzenia art. 305[1] – 305[4] k.c. dotyczących służebności przesyłu było uregulowanie zaszłości, legalizacja zastanych sytuacji na nieruchomościach oraz utrwalenie istniejącego stanu faktycznego, a nie zmianę w zakresie usytuowania urządzeń przesyłowych. Sąd Najwyższy podkreślił występujący w sprawie aspekt procesowy, gdyż pojawiają się konsekwencje wynikające z połączenia dwóch trybów dochodzenia roszczeń na gruncie żądania ustanowienia służebności przesyłu. Jeżeli stanowiska uczestników postępowania nie będą zbieżne, to dojdzie do kumulacji dwóch postępowań: postępowania nieprocesowego w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu i postępowania procesowego, negatoryjnego, w sytuacji żądania usunięcia czy też przeniesienia służebności. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie przewidują kiedy takie połączenie trybów jest dopuszczalne, a w takiej sytuacji nie jest to przewidziane.

Sąd Najwyższy dostrzegł wszelkie komplikacje dla właścicieli związane z dotychczas zbudowanymi urządzeniami. Ewentualnego rozwiązania spraw związanych ze zmianą przebiegu służebności należy poszukiwać na gruncie art. 291 k.c., który przewiduje taką możliwość. Jest to klucz do rozwiązania tych problemów. 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 lipca 2017 r., godz. 14:52
Przejdź do początku