Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy sprecyzował, czym jest "przyłącze kanalizacyjne" oraz "przyłącze wodociągowe"

22 czerwca 2017 r.

​III SZP 2/16

​W dniu 22 czerwca 2017 r. siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych istotne zagadnienie prawne przedstawione przez zwykły skład tego Sądu postanowieniem z 26 października 2016 r., ujęte w formie następujących pytań: 

1. Czy przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (…) jest przewód łączący instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług, zakończoną studzienką, z siecią kanalizacyjną: a) na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, b) na odcinku od studzienki do granicy nieruchomości, c) na odcinku od budynku do studzienki?
2. Czy przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (…) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości, czy też odcinek przewodu między granicą nieruchomości a wewnętrzną instalacją wodociągową w tej nieruchomości?

Wskazane wyżej pytania zostały zadane w związku z rozpoznawaniem przez Sąd Najwyższy (w składzie zwykłym) skargi kasacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej w K. wniesionej od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nadużywanie pozycji dominującej. W przedmiotowej sprawie Prezes UOKiK w dniu 14 listopada 2011 r. wydał decyzję administracyjną, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję działania ww. Przedsiębiorstwa polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wskutek narzucenia przyszłym odbiorcom uciążliwych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo zobowiązywało, bowiem, odbiorców do wykonania na ich własny koszt części robót niestanowiących – zdaniem Prezesa UOKiK – prac związanych z budową przyłącza, o którym mowa w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo zakwestionowało decyzję Prezesa UOKiK wniesieniem odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. W dalszej kolejności sprawa była przedmiotem postępowania drugoinstancyjnego przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, a wydany w tym postępowaniu prawomocny wyrok, niekorzystny dla Przedsiębiorstwa, został zaskarżony przez ten podmiot skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Rozpoznający tę skargę zwykły skład Sądu Najwyższego powziął istotne wątpliwości natury prawnej dotyczące problematyki związanej z ustaleniem właściwych definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego, które sformułował w formie ww. pytań, a następnie  przedstawił ujęte w ten sposób zagadnienie jurydyczne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Podstawą takiego wystąpienia były ujawnione w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego, sądów powszechnych a nawet sądów administracyjnych, liczne rozbieżności odnośnie do sposobu rozumienia pojęć: "przyłącze kanalizacyjne" oraz "przyłącze wodociągowe". Ponadto ta kwestia budziła (i nadal wzbudza) duże spory wśród przedstawicieli doktryny prawniczej. Tymczasem nie da się ukryć, że jej wyjaśnienie ma fundamentalne znaczenie dla właściwego ukształtowania występujących powszechnie między przedsiębiorcami wodno-kanalizacyjnymi a ich klientami (konsumentami) stosunków prawnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odbiór ścieków. 

Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym, udzielając odpowiedzi na wątpliwości jurydyczne zgłoszone przez zwykły skład tego Sądu, podjął uchwałę o następującej treści:

1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 czerwca 2017 r., godz. 13:45
Przejdź do początku